UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

BOGACI / Szkoła podstawowa / Klasa VI

Cele bloku: BOGACI. Rozumienie rzeczywistości społecznej
Jesteśmy bogaci naszym dziedzictwem, umiemy być przedsiębiorczy.
Program spełnia wymagania ogólne podstawy programowej historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej.

Historia i społeczeństwo w klasie VI szkoły podstawowej
Wymagania na 7 trymestr
Wymagania ogólne:
Utrwalanie umiejętności ogólnych kształconych w poprzednich trymestrach klas IV i V oraz: używanie pojęć historycznych w odpowiednim kontekście; kształtowanie nawyku dociekania w kontekście społecznym.
TREŚCI
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 7 trymestrze:
Ziemie polskie na przełomie wieków.
Polityka wynaradawiania w zaborze rosyjskim i pruskim. Walka o zachowanie ziemi w polskich rękach. Rola artystów polskich w obronie kultury narodowej. Zmiany społeczno-ekonomiczne na ziemiach polskich.
identyfikuje postacie: Henryk Dąbrowski, Napoleon, Piotr Wysocki, Romuald Traugutt
wie, jak zmieniły się terytorialnie ziemie polskie po 1815 roku
sytuuje w czasie powstania 1830 i 1863
wymienia podstawowe skutki powstań narodowych
opisuje wybrane formy rusyfikacyjnych i germanizacyjnych działań zaborców
rozumie pojęcia: rodzina, rodzina mała, rodzina wielka, krewny, przodek, genealogia
opisuje swoją małą ojczyznę, uwzględniając tradycję historyczno-kulturową
wyjaśnia znaczenie rodziny w życiu oraz wskazuje przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny
wyraża opinię na temat kultywowania tradycji i gromadzenia pamiątek rodzinnych
omawia wybrane formy działań Polaków w obronie tożsamości narodowej
wie, jakie były główne ośrodki emigracji polskiej w XIX wieku
W drodze do niepodległej.
I wojna światowa. Legiony Piłsudskiego. Działalność Romana Dmowskiego. Odzyskanie niepodległości w XI 1918 roku.
zna daty 1914, 1918
rozumie pojęcia: wielka wojna, wojna światowa, traktat wersalski, totalitaryzm, faszyzm, komunizm
identyfikuje postacie: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Adolf Hitler, Józef Stalin
rozumie, jakie znaczenie miały legiony Dąbrowskiego dla sprawy polskiej
wymienia podstawowe czynniki, które zadecydowały o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku
rozumie, jaką rolę w walce o niepodległość odegrali Józef Piłsudski i Roman Dmowski
Odrodzona Polska.
Kształt terytorialny państwa, różnorodność narodowa i etniczna. Sąsiedzi Polski. Rządy Piłsudskiego. Osiągnięcia II RP. Gdynia.
wskazuje granice II RP i jej sąsiadów
opisuje rolę Gdyni w życiu międzywojennej Polski
Ciemne chmury nad Europą.
Faszyzm w Niemczech. Dyktatura Stalina w ZSRR. Agresywna polityka Niemiec hitlerowskich.
identyfikuje postacie: Adolf Hitler, Józef Stalin
charakteryzuje zasadnicze cele polityki Stalina i Hitlera w przededniu II wojny światowej
wymienia główne cechy totalitarnych systemów w ZSRR i III Rzeszy

Wymagania na 8 trymestr
Wymagania ogólne:
Utrwalanie umiejętności ogólnych kształconych w poprzednich trymestrach klas IV, V i VI oraz: samodzielne znajdowanie odpowiedzi na zadawane przez siebie pytania, z wykorzystaniem metod badawczych.
TREŚCI
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 8 trymestrze:
Zniewolona Polska.
Wrzesień 1939 – początek II wojny światowej. Polska pod rządami okupantów – terror wobec ludności polskiej. Eksterminacja Żydów. Katyń. Formy oporu wobec polityki okupantów. Powstanie polskich struktur podziemnych – cywilnych i wojskowych. Powstanie warszawskie.
zna daty: 1.09.1939, 1.08.1944
rozumie pojęcia: okupacja, Holokaust, getto, Auschwitz, Polskie Państwo Podziemne, partyzantka, konspiracja, sabotaż, Katyń
opisuje życie społeczeństwa polskiego pod okupacją sowiecką i niemiecką
rozumie, na czym polegała zbrodnicza działalność hitlerowskich Niemiec wobec ludności żydowskiej
wymienia formy oporu podejmowane przez Polaków w okupowanym kraju
podaje okoliczności zbrodni katyńskiej
wymienia zasadnicze przyczyny i skutki powstania warszawskiego
wie, co zadecydowało o zwycięstwie koalicji antyfaszystowskiej w II wojnie światowej
wymienia podstawowe skutki II wojny światowej
Polska w nowych granicach i powojennej Europie.
Podział polityczny Europy. Granice powojennej Polski. Zniszczenia powojenne. Przejęcie władzy przez partię komunistyczną. Zmiany społeczne i gospodarcze.
zna datę 1945
rozumie pojęcia: zimna wojna, aparat bezpieczeństwa, Unia Europejska
rozumie, na czym polegała zimna wojna, i wie, jak została podzielona powojenna Europa
lokalizuje na mapie PRL i wymienia jej sąsiadów
Polska Ludowa w powojennym świecie.
Zależność od ZSRR i podział świata. Dyktatura partii komunistycznej. Brak swobód demokratycznych. Prześladowania opozycji i Kościoła katolickiego. Trudności gospodarcze. Strajki 1980 roku. Powstanie Solidarności. Stan wojenny. Opozycja demokratyczna.
zna daty: 1980, 1989
rozumie pojęcia: stan wojenny, cenzura, opozycja demokratyczna
wymienia najbardziej charakterystyczne cechy życia politycznego i społecznego w PRL
opisuje działalność opozycji demokratycznej w PRL ze szczególny uwzględnieniem Solidarności

Wymagania na 9 trymestr
Utrwalanie umiejętności ogólnych kształconych w poprzednich trymestrach klas IV, V i VI.
TREŚCI
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 9 trymestrze:
III Rzeczpospolita.
Rozmowy Okrągłego Stołu. Zmiany w roku 1989 w Polsce i Europie. Powstanie demokratycznych instytucji państwa. Najważniejsze święta narodowe. Problemy współczesnej Polski.
wyjaśnia, jakie zmiany zaszły w Polsce w 1989 roku
zna oficjalną nazwę Polski
zna polskie symbole narodowe
potrafi wskazać Polskę na mapie politycznej Europy
umie wymienić sąsiadów Polski i wskazać ich na mapie
Polska we wspólnocie europejskiej.
Powstanie Unii Europejskiej. Droga Polski do Unii Europejskiej. Symbole Unii.
Zjawiska współczesnego świata (wpływ techniki, nowe media).
wie, co to jest Unia Europejska
wymienia symbole UE
zna datę przystąpienia Polski doi Unii Europejskiej
wie, jakie prawa przysługują Polakom z tytułu przystąpienia do UE
umie wytłumaczyć pojęcie „media” i je scharakteryzować
tłumaczy, jakie zmiany zaszły w świecie mediów po upowszechnieniu się Internetu.

Egzamin klasyfikacyjny z bloku BOGACI w klasie VI szkoły podstawowej obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z historii i społeczeństwa.