UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

ROZUMNI / Liceum / Wymagania programowe rozszerzone z chemii dla klasy III

Wymagania programowe rozszerzone dla klasy III liceum
Wymagania na 7 trymestr

Chemia – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy III    
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 7 trymestrze:
1. Systematyka związków nieorganicznych.
charakteryzuje tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy i sole – nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości
2. Równowaga chemiczna, stała równowagi.

Roztwory. Rozpuszczalność. Przeliczanie stężeń roztworów. Układy koloidalne.

Elektrolity słabe i mocne. Stopień i stała dysocjacji. Prawo rozcieńczeń Ostwalda, pH roztworu, wskaźniki. Reakcje w roztworach wodnych elektrolitów – reakcje zobojętniania, strącania osadów i hydrolizy.
Amfoteryczność.       
wykazuje się znajomością i rozumieniem pojęć: stan równowagi dynamicznej i stała równowagi

zapisuje wyrażenie na stałą równowagi podanej reakcji

stosuje regułę przekory do jakościowego określenia wpływu zmian temperatury, stężenia reagentów i ciśnienia na układ pozostający w stanie równowagi dynamicznej

stosuje termin stopień dysocjacji dla ilościowego opisu zjawiska dysocjacji elektrolitycznej zasad, kwasów i soli

klasyfikuje substancje do kwasów lub zasad zgodnie z teorią Brönsteda–Lowry'ego
interpretuje wartości stałej dysocjacji, pH, pKw

porównuje moc elektrolitów na podstawie wartości ich stopnia dysocjacji i stałych dysocjacji

podaje przykłady wskaźników pH (fenoloftaleina, oranż metylowy, wskaźnik uniwersalny) i omawia ich zastosowanie;

bada odczyn roztworu

uzasadnia (ilustrując równaniami reakcji ) przyczynę kwasowego odczynu roztworów kwasowych, zasadowego odczynu wodnych roztworów niektórych wodorotlenków (zasad) oraz odczynu niektórych roztworów soli (hydroliza)

pisze równania reakcji: zobojętniania, wytrącania osadów i hydrolizy soli w formie cząsteczkowej i jonowej (pełnej i skróconej)

Wymagania programowe rozszerzone dla klasy III liceum
Wymagania na 8 trymestr

Chemia – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy III    
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 8 trymestrze:
1. Charakterystyka najważniejszych pierwiastków bloków s, p, d układu okresowego pierwiastków. Zmienność właściwości związków w grupach i okresach.
określa przynależność pierwiastków do bloków konfiguracyjnych: s, p i d układu okresowego (konfiguracje elektronów walencyjnych)

projektuje i opisuje doświadczenia chemiczne pozwalające badanie właściwości oraz otrzymywanie wybranych pierwiastków

opisuje podstawowe właściwości fizyczne wybranych metali i niemetali i ich związków

pisze równania reakcji ilustrujące typowe właściwości chemiczne metali i niemetali

Wymagania programowe rozszerzone dla klasy III liceum
Wymagania na 9 trymestr

Chemia – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy III    
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 9 trymestrze:
1. Powtórzenie wiadomości. 
opracowuje zagadnienia wymagające wykorzystania kompleksowej wiedzy chemicznej

potrafi podać przykłady rozwoju współczesnej chemii

zna i rozumie podstawowe pojęcia, prawa i zjawiska chemiczne

umie opisać właściwości najważniejszych pierwiastków bloków s, p, d i ich związków chemicznych

dostrzega podobieństwa i różnice we właściwościach i sposobie reagowania pierwiastków w obrębie grup oraz różnych klas związków chemicznych.

umie dostrzec zależności między budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznym

potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania różnorodnych problemów rachunkowych, teoretycznych i praktycznych:

posługuje się pojęciami chemicznymi, terminologią chemiczną, wyjaśnia przebieg obserwowanych lub opisanych zjawisk,

wykorzystuje dostępne źródła informacji do rozwiązywania zadań

umie stawiać hipotezy, aby wyjaśniać problemy chemiczne i planować eksperymenty w celu ich weryfikacji

samodzielne formułuje i uzasadnia opinie i sądy na podstawie posiadanych i podanych informacji

korzysta z różnorodnych źródeł informacji w celu rozszerzenia posiadanej wiedzy

Egzamin klasyfikacyjny z bloku ROZUMNI w klasie III liceum obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z chemii.