UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

BOGACI / Liceum / Wymagania programowe rozszerzone z geografii dla klasy III

Cele bloku: BOGACI. Rozumienie rzeczywistości społecznej
Jesteśmy bogaci naszym dziedzictwem, umiemy być przedsiębiorczy.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej, historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum i liceum oraz podstaw przedsiębiorczości dla liceum.

Wymagania programowe rozszerzone z geografii dla klasy III liceum
Wymagania na 7 trymestr

Geografia – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy III                
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 7 trymestrze:
1. Działalność gospodarcza; rolnictwo i przemysł.  
przedstawia podział zasobów naturalnych oraz różne sposoby ich wykorzystania

charakteryzuje pozyskiwanie zasobów mineralnych ze szczególnym uwzględnieniem źródeł energii

określa przyczyny i konsekwencje zmian w gospodarowaniu różnymi źródłami energii w Polsce i na świecie

przedstawia dysproporcje w rozmieszczeniu rejonów produkcji i konsumpcji surowców energetycznych oraz ich konsekwencje

wykazuje wpływ czynników przyrodniczych i społeczno-gospodarczych na strukturę użytkowania ziemi

wykazuje się znajomością uwarunkowań przyrodniczych i pozaprzyrodniczych rozwoju rolnictwa w Polsce i na świecie

charakteryzuje różne typy gospodarki rolnej i ich rozmieszczenie na świecie

omawia główne regiony rolnicze świata

charakteryzuje uprawę roślin oraz chów zwierząt gospodarskich w Polsce i na świecie

przedstawia zróżnicowanie poziomu rozwoju rolnictwa w Polsce i na świecie oraz jego konsekwencje (np. problem głodu i niedożywienia)

opisuje działania podejmowane w celu zwiększania lub ograniczania produkcji żywności

charakteryzuje cele i zasady rolnictwa ekologicznego

charakteryzuje rybactwo, rybołówstwo i leśnictwo w Polsce i na świecie

przedstawia wpływ rolnictwa, rybactwa, rybołówstwa i leśnictwa na środowisko geograficzne

przedstawia podział przemysłu i jego funkcje
porównuje strukturę i rolę przemysłu w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego

charakteryzuje czynniki wpływające na lokalizację różnych gałęzi przemysłu

charakteryzuje najważniejsze gałęzie przemysłu w Polsce i na świecie, np. przemysł paliwowo-energetyczny, przemysł zaawansowanych technologii

wykazuje się znajomością cech i rozmieszczenia wielkich regionów oraz okręgów przemysłowych na świecie

przedstawia okręgi przemysłowe w Polsce
opisuje wpływ przemysłu na środowisko geograficzne
2. Działalność gospodarcza. Usługi ze szczególnym uwzględnieniem transportu.  

wykazuje się znajomością zalet i wad poszczególnych rodzajów transportu

przedstawia wpływ warunków przyrodniczych i społeczno-gospodarczych na rozwój i strukturę transportu w Polsce i na świecie

charakteryzuje sieć transportu i jej zmiany w Polsce i na świecie

wyjaśnia zróżnicowanie udziału poszczególnych rodzajów transportu w przewozach i pracy przewozowej w Polsce i na świecie

charakteryzuje zmiany w zakresie środków i sieci transportu w Polsce i na świecie

wykazuje zmiany znaczenia poszczególnych rodzajów transportu będące skutkiem rozwoju społeczno-gospodarczego

opisuje wpływ transportu na środowisko geograficzne

przedstawia rozwój oraz rolę łączności w gospodarce Polski i świata

wykazuje zróżnicowanie znaczenia sektora usług w krajach o różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego

przedstawia rolę usług finansowych w życiu społecznym i gospodarczym danego kraju

wykazuje wpływ międzynarodowej wymiany handlowej na rozwój społeczno-gospodarczy państw

przedstawia czynniki rozwoju handlu międzynarodowego

przedstawia rodzaje obrotów w handlu międzynarodowym Polski i innych krajów

charakteryzuje strukturę towarową i geograficzną obrotów handlu światowego oraz Polski

Wymagania programowe rozszerzone z geografii dla klasy III liceum
Wymagania na 8 trymestr

Geografia – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy III    
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 8 trymestrze:
1. Wybrane problemy środowiskowe, społeczno-gospodarcze i polityczne.
przedstawia poglądy filozoficzne, dotyczące relacji człowiek–środowisko przyrodnicze i ich ewolucję

charakteryzuje przykłady zależności człowiek–środowisko na różnych etapach rozwoju cywilizacyjnego

charakteryzuje globalne i regionalne problemy środowiskowe, organizacje międzynarodowe i regionalne

opisuje przykłady działań podejmowanych przez rządy państw, w celu rozwiązywania problemów globalnych, transgranicznych i lokalnych,

przedstawia mierniki poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i jakości życia ludności

charakteryzuje fazy rozwoju społeczno-gospodarczego: przedindustrialna, industrialna i postindustrialna

charakteryzuje różne koncepcje rozwoju gospodarczego państw i regionów, w tym ekorozwój

przedstawia cechy rozwoju społeczno-gospodarczego państw oraz regionów świata i Polski

wyjaśnia dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego krajów oraz regionów świata i Polski

podaje przykłady działań zmniejszających dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego krajów oraz regionów świata i Polski

charakteryzuje cechy i rozmieszczenie najbardziej rozpowszechnionych chorób (w tym cywilizacyjnych) w Polsce i na świecie

przedstawia i wyjaśnia zróżnicowanie stanu zdrowia ludności w Polsce i na świecie

przedstawia globalne i regionalne działania podejmowane w celu zapobiegania oraz zwalczania chorób cywilizacyjnych i zakaźnych

charakteryzuje polityczne zróżnicowanie współczesnego świata, w tym podział mórz i oceanów

przedstawia geopolityczne położenie Polski w Europie

charakteryzuje współpracę w ramach euroregionów oraz miast i gmin bliźniaczych

wykazuje się znajomością głównych organizacji pozarządowych, ich celów i zasad działania

przedstawia trwałe i zmienne elementy zachowań wyborczych w Polsce i krajach Unii Europejskiej

wyjaśnia regionalne zróżnicowanie preferencji wyborczych w Polsce

Wymagania programowe rozszerzone z geografii dla klasy III liceum
Wymagania na 9 trymestr

Geografia – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy III                
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 9 trymestrze:
Powtórzenie wiadomości.