UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

JĘZYK ROSYJSKI - czwarty rok nauki

Cele bloku: POLIGLOCI. Posługiwanie się językami obcymi
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej dotyczące języków obcych nowożytnych dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Obowiązkowo podnosimy poziom znajomości języka angielskiego.

Czwarty rok nauki języka rosyjskiego
Wymagania na 1 trymestr
TREŚCI
dla klasy I                  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 1 trymestrze:
1. Słownictwo – powiedz mi o sobie, rodzina; dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania, problemy etyczne; najbliższa rodzina, członkowie rodziny, relacje w rodzinie.
posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym spełnianie pozostałych wymagań ogólnych w obrębie danego tematu
2. Zagadnienia gramatyczne.           

Konstrukcje Сколько человек в семье; Семья состоит из … человек.
Przyimek после służący określeniu następstwa w czasie.
Czasowniki мыть, мыться, чистить (зубы).
Wyrażenia typu ловить рыбу, кататься на... .
Przysłówki służące określeniu czasu утром, днём, вечером, теперь itp.
Rzeczowniki i przymiotniki określające wygląd, cechy charakteru i zachowania osób.
Wyrażenie друг друга i zaimek zwrotny себя.
Formy gramatyczne przymiotników twardotematowych.
Forma krótka przymiotników w funkcji orzecznika.
3. Zagadnienia fonetyczne.  

samodzielnie kontroluje poprawność fonetyczną wypowiedzi

umie skontrolować i poprawić ewentualne błędy wymowy i akcentu
4. Wypowiedź ustna. 

tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne, czyli: opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności

opisuje wydarzenia życia codziennego i je komentuje

opisuje swoje upodobania i uczucia
5. Wypowiedź pisemna.        
tworzy proste wypowiedzi pisemne, w formie prostych wyrażeń i zdań (np. wiadomość, e-mail, krótki opis, notatka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta, pocztówka, list prywatny, prosty list formalny)
6. Rozumienie ze słuchu.

rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka
7. Rozumienie tekstu czytanego.
rozumie krótkie, proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy

Wymagania na 2 trymestr
TREŚCI
dla klasy I                  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 2 trymestrze:
1. Słownictwo – dom, mieszkanie, mój dzień; miejsce zamieszkania, opis domu oraz mieszkania, opis pomieszczeń domu, wyposażenie; planowanie roboczego dnia, planowanie dni wolnych oraz wypoczynku, ferii, świąt, wakacji. Pory dnia, godziny.         

posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym spełnianie pozostałych wymagań ogólnych w obrębie danego tematu

na ogół używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania
2. Zagadnienia gramatyczne.           

Stopień najwyższy przymiotników i przysłówków.
Tryb rozkazujący z wyrazami давай, давайте.
Czasowniki спускаться i подниматься.
Przysłówki miejsca слева, справа, внизу, вверху.
Formy gramatyczne przymiotników twardotematowych i miękkotematowych.
Forma krótka przymiotników w funkcji orzecznika.
Przysłówki służące określeniu czasu утром, днем, вечером, теперь.
3. Zagadnienia fonetyczne.  

samodzielnie kontroluje poprawność fonetyczną wypowiedzi

umie skontrolować i poprawić ewentualne błędy wymowy i akcentu
4. Wypowiedź ustna.             

opisuje różne domy, uwzględniając ich typ i wyposażenie, stosuje podstawowe słownictwo, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi

opisuje wydarzenia z przeszłości, teraźniejszości, planuje przyszłość
5. Wypowiedź pisemna.        
tworzy proste wypowiedzi pisemne, w formie prostych wyrażeń i zdań (np. wiadomość, e-mail, krótki opis, notatka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta, pocztówka, list prywatny, prosty list formalny)
6. Rozumienie ze słuchu.      
rozumie ze słuchu wypowiedzi nauczyciela (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy) w standardowej odmianie języka

rozumie ze słuchu wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy)
ogląda filmiki w języku rosyjskim
7. Rozumienie tekstu czytanego.     

rozumie krótkie wypowiedzi pisemne (teksty, dialogi)

poprawnie określa główną myśl wszystkich części tekstu

Wymagania na 3 trymestr
TREŚCI
dla klasy I      
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 3 trymestrze:
1. Słownictwo – miasto, w sklepie; moje miasto, największe miasta Polski oraz Rosji, zabytki, wycieczka, muzeum; sklepy w Rosji, nazwy działów w sklepach, nazwy artykułów spożywczych i chemicznych, pieniądze w Rosji i na świecie.                     
posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym spełnianie pozostałych wymagań ogólnych w obrębie danego tematu

używa słownictwa o charakterze bardziej złożonym

używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania
2. Zagadnienia gramatyczne.           

Czasowniki dokładne i niedokładne.
Formy osobowe czasowników купить-покупать.
Rzeczowniki oznaczające nazwy popularnych artykułów spożywczych, technicznych oraz chemicznych.
Znaczenie rzeczownika памятник: памятник (кому?) Петру I, памятник (чего?) архитектуры.
Formy trybu rozkazującego.
Przymiotniki typu маленький, большой, огромный.
3. Zagadnienia fonetyczne.              
samodzielnie kontroluje poprawność fonetyczną, umie skontrolować i poprawić ewentualne błędy wymowy i akcentu
4. Wypowiedź ustna.

potrafi zapytać obcą osobę o drogę

potrafi zapytać obcą osobę o rzeczy, które go interesują
5. Wypowiedź pisemna.                   
tworzy proste wypowiedzi pisemne, w formie prostych wyrażeń i zdań (np. wiadomość, e-mail, krótki opis, notatka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta, pocztówka, list prywatny, prosty list formalny)
6. Rozumienie ze słuchu.      

rozumie ze słuchu odpowiedzi, wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy)

ogląda filmiki w języku rosyjskim
7. Rozumienie tekstu czytanego.
rozumie wypowiedzi pisemne, poprawnie określa główną myśl wszystkich części tekstu, umie wyselekcjonować informacje


Egzamin klasyfikacyjny po czwartym roku nauki obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z języka rosyjskiego.