UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

JĘZYK ROSYJSKI - drugi rok nauki

Cele bloku: POLIGLOCI. Posługiwanie się językami obcymi
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej dotyczące języków obcych nowożytnych dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Obowiązkowo podnosimy poziom znajomości języka angielskiego.

Drugi rok nauki języka rosyjskiego
Wymagania na 4 trymestr
TREŚCI
dla klasy II     
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 4 trymestrze:
1. Słownictwo – życie rodzinne i towarzyskie, jedzenie; członkowie rodziny, koledzy i przyjaciele; związki i relacje; codzienne czynności; formy spędzania czasu wolnego; święta i uroczystości; artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie.   
posługuje się podstawowym zasobem środków językowych, tworząc kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne
2. Zagadnienia gramatyczne.           

Biernik rzeczowników rodzaju męskiego i żeńskiego.
Celownik rzeczowników rodzaju męskiego i żeńskiego.
Konstrukcja: У меня есть… .
Konstrukcja: У меня нет… .
Dopełniacz rzeczowników rodzaju męskiego i żeńskiego.
Celownik rzeczowników rodzaju męskiego i żeńskiego.
Biernik rzeczowników rodzaju męskiego i żeńskiego.
Rzeczownik rodzaju nijakiego время w mianowniku i dopełniaczu liczby pojedynczej.
Okoliczniki czasu typu: сегодня, завтра, утром, вечером, два раза в неделю, в выходные itp.
Formy czasu teraźniejszego wyrażające czynności w przyszłości.
Tryb rozkazujący z użyciem form давай / давайте.
Czasowniki есть i пить w połączeniu z biernikiem.
Konstrukcje раз/два раза в день/неделю.
Rzeczowniki w narzędniku liczby pojedynczej i mnogiej.
Czasownik взять w połączeniu z biernikiem.
3. Zagadnienia fonetyczne.  
kształtuje nawyk prawidłowej akcentuacji
4. Wypowiedź ustna. 
tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne, czyli opisuje członków rodziny, związki, nazywa codzienne czynności, potrafi zamówić lub kupić jedzenie
5. Wypowiedź pisemna.        

tworzy krótkie, proste wypowiedzi pisemne (np. napisy), określa główną myśl tekstu/komunikatu.
Potrafi napisać krótkie opowiadanie, opis oraz list nieformalny.
6. Rozumienie ze słuchu.      

rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka

reaguje na polecenia

rozumie znaczenie codziennych zwrotów
wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym
7. Rozumienie tekstu czytanego.      znajduje w tekście określone informacje
znajduje w tekście określone informacje

Wymagania na 5 trymestr
TREŚCI
dla klasy II     
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 5 trymestrze:
1. Słownictwo – zakupy i usługi, podróże i turystyka; sklepy, towary; strony świata, środki transportu.     
posługuje się podstawowym zasobem środków językowych, tworząc kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne
2. Zagadnienia gramatyczne.           

Konstrukcja вам/тебе надо + bezokolicznik.
Tryb rozkazujący идите/иди, поверните/поверни, перейдите/перейди.
Konstrukcje z przyimkami напротив, около, за, через, мимо.
Przysłówki прямо, налево, направо.
Przysłówki где, куда, там, туда.
Czasowniki идти/пойти.
Czasowniki ехать/поехать w połączeniu z miejscownikiem.
3. Zagadnienia fonetyczne.  
kształtuje nawyk prawidłowej akcentuacji
4. Wypowiedź ustna. 
tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne, czyli podaje nazwy sklepów, artykułów, nazywa strony świata,
używa nazw środków transportu
5. Wypowiedź pisemna.        

tworzy krótkie, proste wypowiedzi pisemne (np. napisy), określa główną myśl tekstu/komunikatu.
Potrafi napisać krotke opowiadanie, opis oraz list nieformlny.
6. Rozumienie ze słuchu.      

rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka

reaguje na polecenia; rozumie znaczenie codziennych zwrotów

wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym
7. Rozumienie tekstu czytanego.     
znajduje w tekście określone informacje

Wymagania na 6 trymestr
TREŚCI
dla klasy II     
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 6 trymestrze:
1. Słownictwo – powtórzenie.
posługuje się podstawowym zasobem środków językowych, tworząc kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne
2. Zagadnienia gramatyczne.           

stosuje odpowiednie struktury leksykalno-gramatyczne, aby opisać osobę, przedmiot oraz czynność

opisuje osoby, przedmioty oraz czynności, wskazując na ich cechy, a także porównuje je ze sobą
3. Zagadnienia fonetyczne.  

prawidłowo akcentuje wyrazy oraz kształtuje prawidłową wypowiedź, używając konstrukcji intonacyjnych
4. Wypowiedź ustna. 
tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne
5. Wypowiedź pisemna.        
tworzy krótkie, proste wypowiedzi pisemne (np. napisy).
Potrafi napisać krótkie opowiadanie, opis oraz list nieformalny.
6. Rozumienie ze słuchu.      

rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka

reaguje na polecenia

rozumie znaczenie codziennych zwrotów
wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym
7. Rozumienie tekstu czytanego.     
określa główną myśl tekstu/komunikatu,
znajduje w tekście określone informacje

Egzamin klasyfikacyjny z języka rosyjskiego po drugim roku nauki obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe.