UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

LOGICZNI / Liceum / Klasa III

Cele bloku: LOGICZNI. Posługiwanie się językiem matematyki i informatyki.
Logicznie myślimy.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej matematyki i zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej oraz matematyki i informatyki dla gimnazjum i liceum.

Klasa III liceum
Wymagania na 7 trymestr

Matematyka
TREŚCI
dla klasy III   
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 7 trymestrze:
1. Wielościany i wielościany foremne.         

rozpoznaje różne wielościany

potrafi wykonać modele różnych wielościanów
2. Kąty w wielościanach. (9.1, 9.2)  
wskazuje i określa kąt między prostymi, kąt między prostą i płaszczyzną
3. Kąty dwuścienne. (9.4)     
wskazuje i określa kąt między płaszczyznami w przestrzeni
4. Graniastosłupy i ich rodzaje. (9.1, 9.2, 9.4)         

wskazuje i nazywa wszystkie elementy graniastosłupów

rozróżnia podstawowe graniastosłupy oraz ich siatki

szkicuje podstawowe graniastosłupy oraz ich siatki

wskazuje w graniastosłupach kąty między odcinkami i oblicza ich miary, kąty między odcinkami i płaszczyznami i oblicza ich miary, kąty między ścianami i oblicza ich miary
5. Przekrój prostopadłościanu płaszczyzną. (9.5)   
rozpoznaje i nazywa przekroje prostopadłościanów
6. Obliczanie pola powierzchni oraz objętości graniastosłupa.          

podaje i stosuje wzory na pola powierzchni i objętości graniastosłupów

sporządza rysunek brył zgodnie z treścią zadania i prawidłowo go oznacza
7. Ostrosłupy i ich rodzaje. (9.1, 9.2, 9.4)    

wskazuje i nazywa wszystkie elementy ostrosłupów

rozróżnia podstawowe ostrosłupy oraz ich siatki

szkicuje podstawowe ostrosłupy oraz ich siatki

wskazuje w ostrosłupach kąty między odcinkami i oblicza ich miary, kąty między odcinkami i płaszczyznami i oblicza ich miary, kąty między ścianami oblicza ich miary
8. Obliczanie pola powierzchni i objętości ostrosłupa.           

podaje i stosuje wzory na pola powierzchni i objętości ostrosłupów

sporządza rysunek brył zgodnie z treścią zadania i prawidłowo go oznacza
9. Walec, stożek, kula i sfera. (9.3)  

wskazuje i nazywa wszystkie elementy brył obrotowych

potrafi wykonać modele różnych brył obrotowych

rozróżnia podstawowe bryły obrotowe oraz ich siatki

szkicuje podstawowe  bryły obrotowe oraz ich siatki

wskazuje w walcach i stożkach kąt między odcinkami oraz kąt między odcinkami i płaszczyznami i oblicza miary tych kątów
10. Obliczanie pola powierzchni i objętości brył obrotowych.   

podaje i stosuje wzory na pola powierzchni i objętości brył obrotowych

sporządza rysunek brył zgodnie z treścią zadania i prawidłowo go oznacza
11. Obliczanie długości odcinków, miar kątów, pola powierzchni i objętości brył z zastosowaniem trygonometrii. (9.6)    
oblicza pola powierzchni i objętości wielościanów i brył obrotowych z zastosowaniem trygonometrii

Klasa III liceum
Wymagania na 8 trymestr

Matematyka
TREŚCI
dla klasy III   
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 8 trymestrze:
1. Sposoby prezentacji problemów w statystyce. Odczytywanie i interpretacja przedstawionych danych.     

odczytuje dane z tabel, diagramów i wykresów oraz przedstawia dane empiryczne w postaci tabel, diagramów i wykresów

przeprowadza analizę ilościową oraz jakościową przedstawianych danych
2. Mediana i średnia arytmetyczna zestawu danych. Średnia ważona danych statystycznych. (10.1)          
oblicza średnią arytmetyczną, średnią ważoną zbiorów danych
3. Wariancja i odchylenie standardowe. (10.1) 
oblicza wariancję i odchylenie standardowe danej próby
4. Doświadczenia losowe i przestrzeń zdarzeń elementarnych.       

określa skończony zbiór zdarzeń elementarnych doświadczenia losowego

określa liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych oraz liczbę zdarzeń elementarnych sprzyjających danemu zdarzeniu losowemu
5. Reguła mnożenia i dodawania. (10.2)      

stosuje w zadaniach zasadę mnożenia i dodawania

potrafi zilustrować za pomocą drzewa podane zagadnienia kombinatoryczne
6. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa. (10.3) 

zna wzór na prawdopodobieństwo klasyczne

oblicza prawdopodobieństwo zdarzenia losowego na podstawie klasycznej definicji prawdopodobieństwa
7. Własności prawdopodobieństwa. 
oblicza prawdopodobieństwo z definicji lub za pomocą drzewka
8. Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem klasycznej definicji prawdopodobieństwa. (10.3) 
stosuje własności prawdopodobieństwa do rozwiązywania zadań

Klasa III liceum
Wymagania na 9 trymestr

Matematyka
TREŚCI
dla klasy III   
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 9 trymestrze:
1. Powtórzenie wiadomości przed maturą.  

rozwiązuje przykładowy zestaw maturalny na co najmniej 40%

poprawnie planuje zapis rozwiązania zadania

poprawnie wykorzystuje kalkulator i rozumie jego ograniczenia

umiejętnie korzysta z tablic matematycznych

Egzamin klasyfikacyjny z bloku LOGICZNI w klasie III liceum obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z matematyki.