UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

LOGICZNI / Liceum / Wymagania programowe rozszerzone z matematyki dla klasy II

Cele bloku: LOGICZNI. Posługiwanie się językiem matematyki i informatyki.
Logicznie myślimy.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej matematyki i zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej oraz matematyki i informatyki dla gimnazjum i liceum.

Matematyka – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy II     
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 4 trymestrze:
1. Twierdzenia: sinusów i cosinusów (7.5)   
znajduje związki miarowe w figurach płaskich z zastosowaniem twierdzenia sinusów i twierdzenia cosinusów
2. Miara łukowa kąta (6.1)    
stosuje miarę łukową, zamienia miarę łukową kąta na stopniową i odwrotnie
3. Funkcje trygonometryczne (6.2, 6.3, 6.5)

wykorzystuje definicje i wyznacza wartości funkcji sinus, cosinus i tangens dowolnego kąta o mierze wyrażonej w stopniach lub radianach (przez sprowadzenie do przypadku kąta ostrego)

wykorzystuje okresowość funkcji trygonometrycznych

stosuje wzory na sinus i cosinus sumy i różnicy kątów, sumę i różnicę sinusów i cosinusów kątów
4. Równania i nierówności trygonometryczne (6.4, 6.6)           

posługuje się wykresami funkcji trygonometrycznych (np. gdy rozwiązuje nierówności typu: sin x > a, cos x ≤ a, tg x > a)

rozwiązuje równania i nierówności trygonometryczne typu: sin 2x = ½, sin 2x + cos x = 1, sin x + cos x = 1, cos 2x < ½

Matematyka – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy II     
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 5 trymestrze:
1. Wzory Viète'a (3.1)           
stosuje wzory Viète’a
2. Równania, nierówności i układy równań kwadratowych (3.2, 3.3)       

rozwiązuje równania i nierówności liniowe i kwadratowe z parametrem

rozwiązuje układy równań, prowadzące do równań kwadratowych
3. Równania i nierówności wielomianowe (3.4, 3.5, 3.6, 3.7)     

stosuje twierdzenie o reszcie z dzielenia wielomianu przez dwumian x – a

stosuje twierdzenie o pierwiastkach wymiernych wielomianu o współczynnikach całkowitych

rozwiązuje równania wielomianowe dające się łatwo sprowadzić do równań kwadratowych

rozwiązuje łatwe nierówności wielomianowe
4. Nierówności wymierne (3.8)        
rozwiązuje proste nierówności wymierne typu:

5. Wykresy, własności i przekształcanie wykresów różnych funkcji (8.8, 4.1, 4.4)           

stosuje wektory do opisu przesunięcia wykresu funkcji na podstawie wykresu funkcji y = f(x) szkicuje wykresy funkcji y = |f(x)|, y = c f(x), y = f(cx)

szkicuje wykres funkcji określonej w różnych przedziałach różnymi wzorami
odczytuje własności takiej funkcji z wykresu

Matematyka – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy II     
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 6 trymestrze:
1. Równoległość i prostopadłość prostych na płaszczyźnie kartezjańskiej ((8.2, 8.3)         

bada równoległość i prostopadłość prostych na podstawie ich równań ogólnych

wyznacza równanie prostej, która jest równoległa lub prostopadła do prostej danej w postaci ogólnej i przechodzi przez dany punkt
2. Odległość punktu od prostej (8.4)
oblicza odległość punktu od prostej
3. Równanie okręgu (8.5, 8.6)          

posługuje się równaniem okręgu
 (x – a)2 + (y – b) 2 = r2
oraz opisuje koła za pomocą nierówności

wyznacza punkty wspólne prostej i okręgu

Egzamin klasyfikacyjny z bloku LOGICZNI w klasie II liceum obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z matematyki.