UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

BOGACI / Szkoła podstawowa / Klasa IV

Cele bloku: BOGACI. Rozumienie rzeczywistości społecznej
Jesteśmy bogaci naszym dziedzictwem, umiemy być przedsiębiorczy.
Program spełnia wymagania ogólne podstawy programowej historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej.

Zaprezentowano w nim podejście epizodyczno-chronologiczne. Bardzo ważnym elementem programu jest zintegrowanie części poświęconej kształceniu postawy obywatelskiej i elementów wiedzy o społeczeństwie z wymaganiami części historycznej. Autorom programu zależy na tym, by podkreślić stałe powiązanie obu przedmiotów: historii i WOS. Chodzi również o to, by pokazać uczniowi, że wydarzenia, procesy i zjawiska, o których się uczy, są powiązane ze współczesnym światem. Istotnym elementem wymagań programu jest stopniowe kształtowanie umiejętności historycznych zapisanych w podstawie programowej w części poświęconej wymaganiom ogólnym. Każda z kształtowanych umiejętności jest rozwijana stopniowo. W poniższym zestawieniu zaznaczono jedynie, w którym momencie rozpoczyna się jej kształtowanie. W kolejnych trymestrach nauczyciel powinien jak najczęściej pogłębiać każdą z nich – wybór i częstotliwość zależy od indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Ważne, by oprócz poszczególnych treści realizowanych w kolejnych trymestrach wszystkich lat nauki nauczyciel nie zapominał o ciągłym utrwalaniu ogólnej chronologii historycznej (podział na epoki historyczne, określanie czasu w kontekście rządzącej dynastii itd.).

Historia i społeczeństwo w klasie IV szkoły podstawowej.
Wymagania na 1 trymestr
Wymagania ogólne: 
Podstawy – posługiwanie się podstawowym określeniem czasu historycznego; obliczanie upływu czasu (okres p.n.e., n.e., tysiąclecie, wiek, rok); umieszczanie wydarzeń na linii chronologicznej; odpowiadanie na proste pytania dotyczące planu, mapy, ilustracji i tekstu; lokalizowanie omawianych wydarzeń w czasie i przestrzeni; tworzenie prostej wypowiedzi na temat wydarzenia historycznego. rozumienie pojęć: historia (dzieje), historyk, historia prywatna, historia rodzinna, historia państw, wyjaśnianie, w jakim celu poznaje się historię, czym zajmują się historycy, umiejętność podania przykładów wydarzeń należących do historii prywatnej, rodzinnej i państw, rozumienie pojęć: kalendarz, wiek (stulecie), tysiąclecie, klepsydra, zasady ustalania wieku i połowy wieku dla danego wydarzenia historycznego, umiejętność obliczania upływu czasu między wydarzeniami historycznymi i umieszczania ich na linii chronologicznej, znajomość różnych sposobów mierzenia czasu, znajomość wydarzenia, które dało początek obowiązującemu w Europie systemowi datacji.
TREŚCI
Dla klasy IV
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 1 trymestrze:
Czym zajmuje się historyk? Czym będziemy zajmować się na lekcjach historii – wprowadzenie do przedmiotu. Co to jest historia. W jaki sposób mierzymy czas. Badamy przeszłość za pomocą źródeł historycznych. Do czego służy nam mapa? Czym jest linia chronologiczna?
zna pojęcia: źródło historyczne, archeolog, archeologia, muzeum, ceramika, kronika

potrafi podać przykłady różnych źródeł historycznych i wyjaśnić, dlaczego należy je chronić

umie wyjaśnić, na czym polega praca historyka i archeologa

potrafi przedstawić zadania muzeów

zna pojęcia: mapa, legenda mapy, mapa historyczna, mapa geograficzna, róża wiatrów

potrafi wskazać na mapie, gdzie znajdują się kierunki: północ, południe, wschód i zachód

potrafi wymienić poznane rodzaje map
Poznajemy swoje otoczenie.
W domu, w szkole, w społeczeństwie. Skąd pochodzę, czyli moja historia. Moja mała ojczyzna. Polska – mój kraj
wie, w jaki sposób żyli nasi praprzodkowie
Jak powstały pierwsze cywilizacje?
Życie naszych praprzodków. Nad Tygrysem, Eufratem i Nilem. Religia i władza na terenach pierwszych cywilizacji. Dlaczego powstało pismo. Dlaczego powstało prawo.
zna pojęcia zbieractwo, myślistwo, koczowniczy i osiadły tryb życia

wyjaśnia znaczenie pracy w życiu człowieka i dostrzega jej społeczny podział

wyjaśnia znaczenie wynalazku pisma dla wspólnoty ludzkiej

wie, do czego służyły gliniane tabliczki

wskazuje na mapie Egipt

zna podział społeczeństwa egipskiego
Starożytna Grecja.
Poznajemy tereny i zajęcia ludzi starożytnej Grecji. W demokratycznych Atenach. Dlaczego mówimy o spartańskim wychowaniu. Kultura starożytnych Greków. Różne potrzeby człowieka i ich zaspokajanie.
wskazuje na mapie tereny starożytnej Grecji

zna i rozumie pojęcia: miasto państwo, demokracja , pedagog, gimnazjon

wie, w którym wieku Ateny przeżywały swój klasyczny okres

wie, na czym polegało greckie wychowanie

zna dyscypliny sportowe rozgrywane podczas starożytnych igrzysk olimpijskich

zna i rozumie pojęcia: igrzyska olimpijskie, olimpiada, atleta, wieniec oliwny

zna imiona najważniejszych bogów greckich

potrafi wyjaśnić, jak mieszkańcy Grecji wyobrażali sobie bogów

umie wymienić główne cechy religii starożytnych Greków

Wymagania na 2 trymestr
Wymagania ogólne: 
Utrwalanie umiejętności ogólnych kształconych w poprzednim trymestrze oraz: obliczanie upływu czasu (epoka), przyporządkowywanie wydarzeń datom, pozyskiwanie informacji z różnych źródeł, współpraca z innymi uczniami w celu rozwiązania problemu.
TREŚCI
Dla klasy IV
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 2 trymestrze:
Starożytny Rzym.
Jak Rzym stał się imperium. Życie codzienne w Rzymie. Jak rządzono Rzymem. Początki chrześcijaństwa. Dlaczego upadło cesarstwo rzymskie.
potrafi wskazać na mapie Italię i Rzym

zna rzymski sposób zapisu cyfr i liczb

zna pojęcia: łacina, imperium rzymskie, cesarz

zna najważniejsze budowle w starożytnym Rzymie

zna pojęcia: Forum Romanum, triumf, bazylika, łuk triumfalny, Panteon

potrafi opisać wygląd starożytnego Rzymu

potrafi wyjaśnić, w jaki sposób Rzymianie budowali drogi

zna najważniejsze rozrywki starożytnych Rzymian

umie odczytać cyfry rzymskie

zna i rozumie pojęcia: cyrk, rydwan, Circus Maximus, kwadryga, arena, amfiteatr, gladiator, Koloseum

zna postacie: Jezusa Chrystusa (P), Nerona

zna i rozumie  pojęcia: tolerancja religijna, Żydzi (Izraelici), Biblia, Mesjasz, chrześcijaństwo

jest w stanie opowiedzieć o życiu i działalności Jezusa Chrystusa

potrafi opisać początki chrześcijaństwa

wie, w jaki sposób doszło do podziału cesarstwa

wie, kim byli barbarzyńcy

zna daty: 776 p.n.e. 313, 395 i 476 r.
Kształtowanie się nowej Europy.
Co się stało w Europie po upadku Rzymu. Czy Karol Wielki zasłużył na swój przydomek?
rozumie pojęcie „państwa barbarzyńskie”

wie, jakie były osiągnięcia Karola Wielkiego i w którym wieku żył

wie, które państwa powstały w Europie po upadku państwa Franków

Wymagania na 3 trymestr
Wymagania ogólne:
Utrwalanie umiejętności ogólnych kształconych w poprzednich trymestrach oraz: dostrzeganie związków teraźniejszości z przeszłością; samodzielne zauważanie przyczyn i skutków analizowanych wydarzeń
TREŚCI
Dla klasy IV
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 3 trymestrze:
Polska Piastowska.
Jak powstało państwo polskie. Jak nazywają się historyczne dzielnice Polski. Pierwszy król Polski Bolesław Chrobry. Jak pierwsi Piastowie rządzili swoim państwem. Dlaczego Kazimierz Wielki był wielki?
potrafi wymienić zajęcia mieszkańców Biskupina

zna legendy o Piaście i Popielu oraz Lechu, Czechu i Rusie

zna pojęcie dynastia Piastów

rozpoznaje cechy charakterystyczne legendy

zna pojęcia osada warowna, gród
wskazuje na mapie Gniezno i państwo Mieszka I

umie nazwać i wskazać historyczne dzielnice Polski

zna nazwy regionów wchodzących w skład Polski

opisuje panowanie Mieszka I ,umiejscawiając je w czasie i używając pojęć: plemię, gród, drużyna, książę

opowiada historię zjazdu gnieźnieńskiego, uwzględniając postacie: św. Wojciecha, Bolesława Chrobrego i Ottona III

zna daty 966 r., 1025 r.

wskazuje na mapie Kraków i państwo Kazimierza Wielkiego, umiejscawiając je w czasie i przestrzeni

opowiada o panowaniu Kazimierza Wielkiego, z uwzględnieniem powstania Akademii Krakowskiej i uczty u Wierzynka

wie, w którym wieku panował Kazimierz Wielki

umie wskazać różnice obszaru państwa pierwszych Piastów i Kazimierza Wielkiego

Egzamin klasyfikacyjny z bloku BOGACI w klasie IV szkoły podstawowej obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z historii i społeczeństwa.