UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

ZDROWI / Gimnazjum

Cele bloku: ZDROWI. Przygotowanie do dbałości o siebie i innych

Dbamy o siebie i innych.

Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Celem tego bloku przedmiotowego jest rozwijanie swoich mocnych stron, dbałość o siebie i innych, wiedza o tym, jak istotny dla rozwoju i sukcesu jest zdrowy styl życia, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

GIMNAZJUM

W programie położono nacisk na dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem, a w szczególności na:
- umiejętność oceny własnej sprawności fizycznej i przebiegu rozwoju fizycznego w okresie dojrzewania;
- gotowość do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej oraz ich organizacji;
- zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem;
- umiejętności osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu.

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania
- Rozwój umiejętności: wyszukiwania, porządkowania, selekcjonowania, krytycznej analizy i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, w tym wiadomości na temat prawidłowości rządzących rozwojem i relacji, jakie zachodzą między ludźmi a otoczeniem przyrodniczym i społecznym.
– Rozwój myślenia naukowego, pozwalającego m.in. na formułowanie wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących pozostawania w relacji ze środowiskiem przyrodniczym i społecznym. Rozwój umiejętności posługiwania się językiem polskim, dzięki wzbogacaniu słownictwa uczniów o wyrazy związane ze zdrowiem, wypoczynkiem, sportem i tańcem. 
– Rozwój umiejętności pracy zespołowej w sytuacji współdziałania i rywalizacji.
– Planowanie własnej diety, znajomość wartości odżywczych i umiejętność ich zbilansowania.
– Uzależnienia i używki – świadomość zagrożeń i umiejętność radzenia sobie z nimi.
– Znajomość organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian – okres dojrzewania i dorastania, różnice biologiczne i psychologiczne między ludźmi. Rozwiązywanie problemów i pokonywanie trudności okresu dorastania – możliwości i zagrożenia.
– Akceptacja własnej płciowości – zwrócenie uwagi na stereotypy i przekonania oraz potrzebę zdobycia rzetelnej wiedzy i możliwości szukania pomocy w tym zakresie. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek do ciała innej osoby wpisany w prawa człowieka. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności – ukazanie różnorodności wśród ludzi w tym zakresie.
– Okazywanie szacunku innym ludziom. Docenianie wysiłku i pracy innych osób, uwrażliwienie na potrzeby innych.
– Przyjęcie integralnej wizji osoby – zwrócenie uwagi na rozwój osobowości. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem – możliwości i wyzwania.
– Pozytywny wkład w życie swojej rodziny przez kształtowanie wartości i relacji, wspólne spędzanie czasu i współpracę.
– Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć – edukacja emocjonalna i jej rozwój w cyklu życia człowieka.
– Przyjęcie postawy szacunku wobec samego siebie – ćwiczenie postawy asertywnej, wykształcenie umiejętności argumentacji, pokazanie wielu dróg poszukiwania możliwości i inspiracji dla własnej drogi życiowej.
– Umiejętność korzystania z systemu poradnictwa dla dzieci i młodzieży – zdobycie wiedzy na temat dostępnych instytucji, sposobów z nich korzystania i rejestrowania się w nich, przykładowy przebieg wizyty. Podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami oraz uznanie odmienności innych ludzi i ich prawa do samorozwoju.
– Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego (uczeń wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób do oceny wytrzymałości, siły i gibkości; ocenia poziom własnej aktywności fizycznej; wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania płciowego; wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się oraz używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni).
– Trening zdrowotny (uczeń omawia zmiany zachodzące w organizmie w czasie wysiłku fizycznego; wskazuje korzyści płynące z aktywności fizycznej w terenie; omawia korzyści dla zdrowia wynikające z podejmowania różnych form aktywności fizycznej w kolejnych okresach życia człowieka; przeprowadza rozgrzewkę; opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w tym: wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała; opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym).
– Sporty i wypoczynek (uczeń wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać do aktywności fizycznej).
– Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista (uczeń wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im; wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu; demonstruje ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze; wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania).
– Sport (uczeń wyjaśnia, co symbolizują flaga i znicz olimpijski).
– Taniec (uczeń opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ tańca).
– Edukacja zdrowotna (uczeń wyjaśnia, czym jest zdrowie; wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie; wskazuje wśród nich te, na które może mieć wpływ; wymienia zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia; identyfikuje swoje mocne strony, planuje sposoby ich rozwoju; ma świadomość swoich słabych stron, nad którymi należy pracować; omawia konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami; omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i konstruktywnego radzenia sobie z nim; omawia znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci; wyjaśnia, w jaki sposób może dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne; wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne, i podaje jego przykłady; omawia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych; wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych; planuje własną dietę, zna wartości odżywcze żywności i umie je zbilansować).