UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

LOGICZNI / Szkoła podstawowa / Klasa IV

Cele bloku: LOGICZNI.
Logicznie myślimy.
Program spełnia wymagania ogólne podstawy programowej matematyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych dla szkoły podstawowej.

Klasa IV
Wymagania na 1 trymestr
Matematyka
TREŚCI         
Dla klasy IV
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 1 trymestrze:
Oś liczbowa. (1.2)     
interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej

zaznacza ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej oraz odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej
Porównywanie liczb. (1.3)    

porównuje liczby naturalne

porównuje różnicowo i ilorazowo liczby naturalne
Zapisywanie liczb. (1.1)        
odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe
Pamięciowe dodawanie i odejmowanie. (2.1, 2.5, 2.6)           
dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe, liczby wielocyfrowe takich w przypadkach, jak na przykład 230 + 80 lub 4600 – 1200

liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej i odejmuje od do wolnej liczby naturalnej
Tabliczka mnożenia i dzielenia. (2.3, 2.5, 2.6)         
mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową, dwucyfrową lub trzycyfrową pisemnie, w pamięci (w najprostszych przykładach) i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach)
Szybkie sposoby na mnożenie i dzielenie. (2.5)      
stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność dodawania i mnożenia
Rozwiązywanie zadań tekstowych. (14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6)        

czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe

wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania

dostrzega zależności między podanymi informacjami

dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania

do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody

weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania
Obliczanie czasu. (12.3, 12.4)          
wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach

wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach
Potęgowanie liczb. (2.10)     

oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych
Podzielność liczb. (2.7)         

rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 100

wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych
Kolejność wykonywania działań. (2.11)       
stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań
Szacowanie liczb. (2.12)       
szacuje wyniki działań

Klasa IV
Wymagania na 2 trymestr
Matematyka
TREŚCI         
Dla klasy IV
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 2 trymestrze:
Pisemne dodawanie i odejmowanie liczb. (2.2, 2.6)
dodaje i odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie, a także za pomocą kalkulatora
Pisemne mnożenie. (2.3)      
mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową, dwucyfrową lub trzycyfrową pisemnie, w pamięci (w najprostszych przykładach) i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach)
Punkty, proste i odcinki. (7.1, 7.2, 7.3)        
rozpoznaje i nazywa figury: punkt, prosta, półprosta, odcinek

rozpoznaje odcinki i proste prostopadłe i równoległe

rysuje pary odcinków prostopadłych i równoległych
Mierzenie odcinków. (2.6, 7.4)         

mierzy długość odcinka z dokładnością do 1 milimetra
Prostokąty i kwadraty. (9.4, 9.5)      
rozpoznaje i nazywa kwadrat i prostokąt

zna najważniejsze własności kwadratu i prostokąta
Inne wielokąty. (9.4, 9.5)      

rozpoznaje i nazywa romb, równoległobok, trapez

zna najważniejsze własności rombu, równoległoboku, trapezu
Zamiana jednostek długości. (7.4, 12.6)      
zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr
Obliczanie obwodów wielokątów. (2.6, 11.1)
oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków           
Okręgi i koła. (9.6)
wskazuje na rysunku, a także rysuje cięciwę, średnicę, promień koła i okręgu
Porównywanie ułamków dziesiętnych. (4.12)
porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne)
Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych (5.2)           

dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci (w najprostszych przykładach), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach)
Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000... (5.2)       
mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w najprostszych przykładach), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach)

Klasa IV
Wymagania na 3 trymestr
Matematyka
TREŚCI         
Dla klasy IV
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 3 trymestrze:
Pola figur płaskich.    

oblicza pola: kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trójkąta, trapezu przedstawionych na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz w sytuacjach praktycznych
Jednostki pola. (11.3)

stosuje jednostki pola: m2, cm2, km2, mm2, dm2, ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń)
Pole prostokąta. (11.2)         
oblicza pola: kwadratu, prostokąta
Prostopadłościan i sześcian. (10.2)  
wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i uzasadnia swój wybór
Różne bryły. (10.1)   
rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazuje te bryły wśród innych modeli brył
Objętość. (11.5)        
stosuje jednostki objętości i pojemności: litr, mililitr, dm3, m3, cm3, mm3
Ułamek jako część całości. (4.1, 4.7)          

opisuje część danej całości za pomocą ułamka
Porównywanie ułamków zwykłych. (4.12)  
porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne)
Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych. (4.3)
skraca i rozszerza ułamki zwykłe
Ułamki zwykłe w postaci mieszanej. (4.5, 4.7, 4.12)           
przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej i odwrotnie
Ułamek jako iloraz. (4.2)       
przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz liczb naturalnych – jako ułamek
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych. (5.1)
dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o mianownikach jedno- lub dwucyfrowych, a także liczby mieszane
Mnożenie ułamka zwykłego przez liczbę naturalną. (5.1)   
mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach jedno- lub dwucyfrowych, a także liczby mieszane
Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie. (4.8, 4.9, 4.10)           
zapisuje ułamek dziesiętny skończony w postaci ułamka zwykłego

zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą (przez rozszerzanie ułamków zwykłych, dzielenie licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora)

Zajęcia komputerowe
TREŚCI         
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.           
UCZEŃ:
komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych;

odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy;

prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze i na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich;

korzysta z pomocy dostępnej w programach;

posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym;

przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, wy-jaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera.
Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
           
komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady netykiety;

korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią, środowiskiem geo-graficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych.
Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za   pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.
           
wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu);

selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje;

wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach;

opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej, audio-wizualnej, multimedialnej.

tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów);

opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i strony, łączy grafikę z tekstem;

wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie i interpretuje;

przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne.
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.
za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie;

uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień.
Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań.
korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów;

korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci Internet) i programów multimedialnych (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy.

opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym;

szanuje prywatność i pracę innych osób;

przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia.


Zajęcia techniczne 
TREŚCI
Dla klasy IV
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń
Organizacja i kultura pracy
zachowuje postawę dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracy
przy wykorzystaniu materiałów, narzędzi i urządzeń zachowuje zasady bezpieczeństwa
dba o powierzone narzędzia i przybory
odpowiedzialnie i bezpiecznie posługuje się sprzętem mechanicznym, elektrycznym i elektronicznym m.in. w domu (jak instalacje, sprzęt gospodarstwa domowego)
współdziała przy realizacji projektów w grupie
organizuje swoją pracę pod kątem doboru informacji, materiałów, skuteczności działania
Przebieg pracy i stosowanie narzędzi
planuje i realizuje własne projekty
wykonuje projekt według własnego planu i opracowanego sposobu działania
wykonuje projekty z zakresu sztuki użytkowej, dekoracyjnej oraz modele techniczne
wykonuje przedmioty przy zastosowaniu poznanej dotychczas technologii
wykonuje projekty wymagające wykorzystania prądu elektrycznego
rozróżnia rodzaje obróbki poszczególnych materiałów
dobiera i dostosowuje narzędzia wykorzystywane do określonej obróbki
Analiza pracy własnej i innych
ocenia projekty w oparciu o kryterium systematyczności działania, pracowitości, konsekwencji, gospodarności, organizacji czasu, użytkowania narzędzi
wyjaśnia działanie i funkcję wykorzystywanych w gospodarstwie domowym i szkole narzędzi i urządzeń
Znajomość informacji technicznej i dokumentacja techniczna
odczytuje i interpretuje informacje zamieszczone w instrukcjach obsługi urządzeń, na tabliczce znamionowej, opakowaniach żywności, metkach odzieżowych
analizuje rysunki zawarte w instrukcji obsługi i katalogach
Poruszanie się po drogach i wychowanie komunikacyjne
bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym, jako pieszy, pasażer i rowerzysta
Żywienie
interpretuje piramidę zdrowego żywienia
stosuje zasady prawidłowego i zdrowego żywienia
stosuje zasady bezpieczeństwa sanitarnego przy sporządzaniu pokarmu


Egzamin klasyfikacyjny z bloku LOGICZNI w klasie IV szkoły podstawowej obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z matematyki i zajęć komputerowych.