UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

LOGICZNI / Liceum / Wymagania programowe rozszerzone z informatyki dla klasy III

Cele bloku: LOGICZNI. Posługiwanie się językiem matematyki i informatyki.
Logicznie myślimy.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej matematyki i zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej oraz matematyki i informatyki dla gimnazjum i liceum.

Informatyka – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy III
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 7 trymestrze:
1. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.

projektuje rozwiązanie problemu i dobiera odpowiednią strukturę danych

stosuje metodę zstępującą i wstępującą przy rozwiązywaniu problemu

bada efektywność komputerowych rozwiązań problemów

ocenia poprawność komputerowego rozwiązania problemu na podstawie jego testowania

wyjaśnia źródło błędów w obliczeniach komputerowych (błąd względny, błąd bezwzględny)
2. Rozwiązywanie problemów z zastosowaniem algorytmów.   

dobiera odpowiednie struktury danych do realizacji algorytmu, w tym struktury dynamiczne

opisuje własności algorytmów na podstawie ich analizy

ocenia zgodność algorytmu ze specyfikacją problemu

oblicza liczbę operacji wykonywanych przez algorytm

szacuje wielkość pamięci potrzebnej do komputerowej realizacji algorytmu

przeprowadza komputerową realizację algorytmu i rozwiązania problemu

dobiera najlepszy algorytm, odpowiednie struktury danych i oprogramowanie do rozwiązania postawionego problemu
3. Środowisko programistyczne.      

stosuje zasady programowania strukturalnego i modularnego do rozwiązywania problemu

sprawnie posługuje się zintegrowanym środowiskiem programistycznym przy pisaniu i uruchamianiu programów
stosuje podstawowe konstrukcje programistyczne w wybranym języku programowania, instrukcje iteracyjne i warunkowe, rekurencję, funkcje i procedury, instrukcje wejścia i wyjścia, poprawnie tworzy strukturę programu

dobiera właściwy program użytkowy lub samodzielnie napisany program do rozwiązywanego zadania

realizuje indywidualnie lub zespołowo projekt programistyczny z wydzieleniem jego modułów, w ramach pracy zespołowej, dokumentuje pracę zespołu

Informatyka – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy III     
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 8 trymestrze:
1. Wykorzystanie komputera, technologii informacyjno – komunikacyjnej oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin.         

opracowuje indywidualne i zespołowe projekty przedmiotowe i między przedmiotowe z wykorzystaniem metod i narzędzi informatyki

korzysta z zasobów edukacyjnych udostępnianych na portalach przeznaczonych do kształcenia na odległość

przygotowuje się do świadomego wyboru kierunku i zakresu dalszego kształcenia informatycznego
2. Opisanie zastosowania informatyki, ocena zagrożeń i ograniczeń.    

stosuje normy etyczne i prawne związane z rozpowszechnianiem programów komputerowych, bezpieczeństwem i ochroną danych oraz informacji w komputerze i w sieciach komputerowych

omawia zagadnienia przestępczości komputerowej, w tym piractwo komputerowe, nielegalne transakcje w sieci
3. Ocena aspektów społecznych rozwoju i zastosowań informatyki.   

opisuje najważniejsze elementy procesu rozwoju informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych

wyjaśnia szanse i zagrożenia dla rozwoju społecznego i gospodarczego oraz dla obywateli, związane z rozwojem informatyki i technologii informacyjno komunikacyjnych

Informatyka – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy III    
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 9 trymestrze:
1. Powtórzenie wiadomości przed maturą.  

rozwiązuje przykładowy zestaw maturalny na co najmniej 70%

poprawnie planuje zapis rozwiązania zadania

Egzamin klasyfikacyjny z bloku LOGICZNI w klasie III liceum obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z informatyki.