UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

ROZUMNI / Liceum / Wymagania z przedmiotu uzupełniającego PRZYRODA

Klasa II liceum

Przyroda – przedmiot uzupełniający

Cele ogólne:
1. Uczeń umie korzystać z terminologii naukowej:
a) opisuje zjawiska przyrodnicze
b) potrafi prowadzić obserwacje
c) potrafi czytać teksty naukowe
d) recenzuje teksty
e) odróżnia teksty naukowe od pseudonaukowych

2. Uczeń stosuje metody eksperymentu naukowego:
a) umie zadawać pytania
b) umie formułować problem badawczy
c) stawia hipotezy badawcze
d) projektuje przebieg doświadczenia
e) umie obserwować
f) dobiera metody do przeprowadzenia doświadczenia
g) wyjaśnia, uzasadnia i wykazuje związki przyczynowo-skutkowe
h) weryfikuje postawione hipotezy i wyciąga wnioski

3. Uczeń wykazuje się zaradnością życiową:
a) dobiera argumenty
b) umie prowadzić dyskusję i broni swoich racji
c) wyszukuje informacje, odczytuje ze zrozumieniem, selekcjonuje je, wyciąga wnioski
d) jest asertywny

4. Uczeń jest tolerancyjny:
a) umie słuchać
b) przyjmuje argumenty strony przeciwnej
c) potrafi zmienić zdanie pod wpływem argumentów przeciwnej strony
d) potrafi prowadzić dyskusję
e) szanuje zdanie i poglądy innych

5. Uczeń radzi sobie w sytuacjach stresowych:
a) umie określić swoje emocje
b) zna sposoby rozładowywania emocji
c) wie, gdzie szukać pomocy

6. Uczeń zna swoje możliwości:
a) umie ocenić swoją wiedzę i umiejętności
b) wyznacza sobie cele życiowe
c) planuje swoje działania i osiąga cele życiowe

W klasie II należy opracować 4 wątki tematyczne (wybrane z 24 opisanych w podstawie programowej lub zaproponowane przez ucznia). Na każdy trymestr przypada przynajmniej jeden temat. Każdy wątek kończy się przygotowaniem prezentacji dla społeczności szkolnej.

Propozycja wątków tematycznych*:
Uczeń może wybrać inny wątek niż proponowane, pod warunkiem, że najpóźniej do 20 września zgłosi swój wybór nauczycielowi przyrody. Do 30.09 nauczyciel przedstawia uczniowi indywidualny zakres wymagań egzaminacyjnych odpowiednio dla wybranych przez niego wątków.

TEMAT
Uczenie się
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
formy zapisu informacji; sieci neuronowe
budowanie wiedzy, czyli konstruktywistyczne podejście do uczenia się; modelowanie w kształceniu z dziedziny chemii
formy uczenia się zwierząt; połączenia nerwowe i ich rola w procesie uczenia się – skojarzenia i ścieżki informacyjne; rodzaje pamięci; zapamiętywanie i odtwarzanie wiadomości; odruchy warunkowe a proces uczenia się; mnemotechniki; nielinearna praca mózgu – słowa klucze i mapy myśli
bezpośrednie poznawanie świata – od szczegółu do ogółu; nowe możliwości zdobywania wiedzy oparte na współczesnych osiągnięciach technicznych; globalizacja wiedzy
omawia na przykładach formy zapisu informacji; charakteryzuje sieci neuronowe
wyjaśnia, na czym polega konstruktywistyczne podejście do uczenia się
wyjaśnia na przykładach, jakie znaczenia ma modelowanie w kształceniu chemicznym
wyszukuje informacje na temat form uczenia się zwierząt
wyjaśnia, na czym polegają wybrane techniki zapamiętywania
dla wybranego problemu/zagadnienia potrafi skonstruować mapę myśli
podaje przykłady wykorzystania technologii w uczeniu się
TREŚCI
Największe, najmniejsze
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
największe i najmniejsze odległości; najkrótsze i najdłuższe czasy; największe prędkości
nie wszystko, co małe, jest mało ważné – atomy i ich składniki; największe i najmniejsze cząsteczki; zobaczyć́ to, co niewidzialne (dostosowanie metody obserwacji ciał do ich wielkości)
rekordy w świecie roślin i zwierząt; czynniki warunkujące rozmiary organizmów
rekordy Ziemi
wyszukuje informacje o rekordach w świecie roślin i zwierząt
analizuje czynniki ograniczające wielkości organizmów
selekcjonuje cechy organizmów według określonych kryteriów
podaje przykłady organizmów występujących w skrajnych warunkach środowiskowych oraz ich przystosowania
wyszukuje, analizuje informacje na temat najmniejszych i największych cząstek chemicznych
wyszukuje informacje o metodach obserwacji atomów i cząsteczek
analizuje i porównuje wielkości planet i innych ciał niebieskich
wyszukuje informacje na temat największych i najmniejszych obiektów geograficznych
analizuje rekordowe wielkości w skali lokalnej, regionalnej i globalnej
odczytuje z mapy, jakie są największe i najmniejsze elementy środowiska geograficznego, dokonuje odpowiednich obliczeń posługuje się jednostkami odległości stosowanymi w astronomii
wyszukuje, porównuje, podaje przykłady największych i najmniejszych odległości, czasu, prędkości
wymienia obiekty fizyczne o największych i najmniejszych rozmiarach
TREŚCI
Zdrowie
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 3 trymestrze:
fizyka kręgosłupa – jak unikać przeciążeń; wymiana cieplna – przegrzanie i wychłodzenie a właściwy ubiór
chemiczne podłoże przemiany materii; cholesterol, tłuszcze, błonnik; chemia skutecznego odchudzania; leki – czy zawsze pomagają (terminy ważności, interakcje, dawkowanie, alergie, efekt placebo); sport i rekreacja a procesy chemiczne (odżywki, doping, nowe technologie produkcji sprzętu i odzieży sportowej, procesy chemiczne zachodzące podczas wysiłku fizycznego)
biologiczne aspekty zdrowia; wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na stan zdrowia
zagrożenia cywilizacyjne; co każdy turysta powinien wiedzieć, wyjeżdżając do odległych państw
potrafi uzasadnić potrzebę dbałości o kręgosłup przez całe życie, podaje przykłady zachowań sprzyjających zdrowiu naszego kręgosłupa
wymienia mechanizmy utraty ciepła przez organizm; wyjaśnia rolę ubioru w wymianie ciepła między ciałem ludzkim a otoczeniem
analizuje ulotkę leku i omawia podane w niej informacje
wyjaśnia, w jaki sposób organizm zachowuje homeostazę
opisuje stan zdrowia w aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym
analizuje wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na zdrowie;
analizuje zdrowie, jako wartość indywidualną i społeczną;
wyszukuje informacje o zagrożeniach wynikających z pobytu w odmiennych warunkach środowiskowych i wskazuje sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami
TREŚCI
Współczesna diagnostyka i medycyna
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
ultrasonografia; radio- i laseroterapia; tomografia komputerowa; rezonans magnetyczny
chemiczne podstawy analizy tkanek i płynów ustrojowych; „części zamienne”, czyli materiały, z których wykonuje się implanty
molekularne i immunologiczne metody wykrywania patogenów; wykrywanie mutacji genowych; medycyna molekularna
czy choroby cywilizacyjne mogą zagrozić́ światu?; jak się przed nimi ustrzec?
omawia zasadę działania magnetycznego rezonansu jądrowego
potrafi wskazać zastosowanie zjawiska Dopplera do konstrukcji przyrządów diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w medycynie
opisuje budowę i wyjaśnia zasadę działania USG
omawia na przykładach metody radioterapii
porównuje działanie i wykorzystanie tomografu komputerowego i RTG
na przykładach omawia metody laseroterapii;
wyszukuje informacje na temat molekularnych i immunologicznych metod wykrywania patogenów, wykrywania mutacji genowych
wyjaśnia termin „medycyna molekularna”
wyszukuje informacje na temat technik opartych na amplifikacji DNA oraz metodach PCR w wykrywaniu wirusów
wymienia stare i nowe metody diagnozowania, dostrzega możliwości powikłań w badaniach inwazyjnych, potrafi wskazać przykłady nieinwazyjnych metod diagnostycznych
wyszukuje informacje o metodach wykrywania nowotworów i potrafi przedstawić ich znaczenie diagnostyczne
wyjaśnia na przykładach znaczenie analizy chemicznej tkanek i płynów ustrojowych w diagnostyce
potrafi odczytywać i wstępnie interpretować wyniki podstawowych badań krwi i moczu
potrafi wskazać przykłady chorób cywilizacyjnych, omówić metody ich diagnozowania, leczenia oraz profilaktyki


Egzamin klasyfikacyjny z bloku ROZUMNI z zakresu przedmiotu uzupełniającego przyroda odbywa się w II klasie. Zdają go uczniowie, którzy wybrali ten przedmiot (nie uczą się w zakresie rozszerzonym żadnego przedmiotu przyrodniczego). Egzamin obejmuje pytania z zakresu czterech wybranych wątków tematycznych, a przystąpienie do niego jest możliwe po przedstawieniu czterech prezentacji.