UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

LOGICZNI / Szkoła podstawowa / Klasa III

BLOK LOGICZNI
Posługiwanie się językiem matematyki i informatyki
Logicznie myślimy
W skład bloku wchodzą zagadnienia z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych właściwych dla I etapu edukacyjnego z zakresu: edukacja matematyczna, edukacja techniczna, zajęcia komputerowe.
Edukacja matematyczna
Cele:
Rozumienie pojęć i wykonywanie czynności umysłowych związanych z rozwiązywaniem problemów matematycznych.
Świadome i sprawne rachowanie, radzenie sobie w sytuacjach życiowych wymagających formułowania i obliczania działań matematycznych.
Dostrzeganie i określanie zależności między osobami i przedmiotami znajdującymi się w przestrzeni.
Logiczne myślenie w rozwiązywaniu problemów matematycznych, przekładnie sytuacji konkretnych na język symboli matematycznych.
Praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy.
Klasa 3
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Czynności umysłowe ważne dla uczenia się matematyki
położenie przedmiotów
określa położenie obiektów względem obranego obiektu
odnajduje informacje na kartce według wskazówek (np. w prawym górnym rogu)
rysuje strzałki skierowane we właściwym kierunku
ustawia przedmioty zgodnie z podanymi warunkami
wyprowadza kierunki od siebie i innych osób
klasyfikacja i porządkowanie obiektów
klasyfikuje obiekty – tworzy kolekcje
układa obiekty w serie rosnące, malejące
numeruje obiekty w serii, określa następne i poprzednie
geometria i regularność
rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, trójkąty, prostokąty (również nietypowe, położone w różny sposób oraz wtedy, gdy figury zachodzą na siebie)
rysuje figury geometryczne
rysuje odcinki o podanej długości
oblicza obwody kwadratów, trójkątów i prostokątów
rysuje drugą połowę figury symetrycznej
rysuje figury w pomniejszeniu i powiększeniu
kontynuuje regularność w prostych motywach (szlaczki, rozety)
rozpoznaje i nazywa wybrane cechy figur geometrycznych
Liczenie i sprawność rachunkowa
pojęcie liczby i liczenie obiektów
liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1
liczy dziesiątkami do 100 i setkami do 1000
rozumie liczby w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym
zapisuje cyframi i słowami oraz odczytuje liczby w zakresie 1000
porównuje dwie dowolne liczby w zakresie 1000 (słownie i z zastosowaniem znaków: <, >, =)
odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII i więcej
podstawowe działania
sprawnie dodaje i odejmuje liczby w dostępnym zakresie
sprawdza wyniki dodawania za pomocą odejmowania
podaje z pamięci iloczyny i ilorazy w zakresie tabliczki mnożenia
zna terminy: czynniki, iloczyn, dzielna, dzielnik, iloraz
sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia
oblicza niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę)
rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka
zadania tekstowe
rozwiązuje zadania matematyczne wyrażone w konkretnych sytuacjach, na rysunkach, diagramach, tabelkach lub w słownie podanej treści
zapisuje rozwiązanie zadania przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji
stosuje zapis cyfrowy i znaki działań w rozwiązywaniu zadań z treścią
rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania, w tym na porównywanie różnicowe
rozwiązuje zadania nietypowe i celowo źle sformułowane
układa treść zadań do ilustracji i działania
rozwiązuje zadania złożone w kilku etapach
Pomiar i cechy wielkościowe
długość
mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości
posługuje się linijką
posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr
wykonuje proste obliczenia dotyczące tych miar
używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych
ciężar
waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram
różnicuje przedmioty lżejsze i cięższe
wykonuje proste obliczenia dotyczące tych miar
wie, że towar w sklepie pakowany jest między innymi według wagi
płyny
odmierza płyny różnymi miarkami
manipulacyjnie (przelewanie) porównuje ilości płynów, wskazuje więcej, mniej, tyle samo
używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra
wykonuje proste obliczenia dotyczące tych miar
czas
nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku
wie, do czego służy kalendarz, i potrafi z niego korzystać
podaje i zapisuje daty
odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII
wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych
odczytuje czas na zegarze w zakresie pozwalającym na orientację w ramach czasowych zajęć szkolnych i obowiązków domowych
odczytuje wskazania zegarów w systemach 12- i 24-godzinnym
posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta
wykonuje proste obliczenia zegarowe
temperatura
odczytuje temperaturę (np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera)
zaznacza temperaturę na termometrze
mierzy temperaturę za pomocą termometru
Obliczenia pieniężne
zna będące w obiegu monety i banknoty
zna wartość nabywczą pieniędzy
-       wie, co to dług i rozumie konieczność jego spłacenia
Edukacja techniczna
Cele:
Planowanie czynności, organizowanie warsztatu pracy.
Stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielania pierwszej pomocy.
Posługiwanie się narzędziami i urządzeniami technicznymi, korzystanie z instrukcji.
Wykonywanie przedmiotów użytkowych i modeli.
Rozumienie wpływu sił przyrody na rozwój myśli technicznej i ich znaczenia dla jej rozwoju.
Klasa 3
TREŚCI EDUKACYJNE
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Środowisko techniczne
poznawanie i obsługiwanie urządzeń
orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku: mebli, samochodów, sprzętu gospodarstwa domowego
rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy)
orientuje się w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń elektrycznych (latarka, prądnica rowerowa)
określanie wartości
określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie przy zakupie i w użytkowaniu), estetycznych (np. ładne lub brzydkie)
Przechodzenie wszystkich etapów powstawania wytworu
przedstawianie pomysłów rozwiązań technicznych
przedstawia pomysły rozwiązań technicznych
planuje kolejne czynności
dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia
rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej
zgodnie współdziała z zespołem przy realizacji zadania technicznego
trenowanie umiejętności
odmierza potrzebną ilość materiału
tnie papier, tekturę itp.
tworzy modele papierowe i z tworzyw sztucznych
korzysta z prostych instrukcji i schematów rysunkowych
buduje latawce, makiety domów, mostów, modele samochodów, samolotów i statków
w miarę możliwości montuje obwód elektryczny, szeregowy i równoległy z wykorzystaniem gotowych zestawów
dobiera właściwie narzędzia pracy i posługuje się nimi zgodnie z instrukcją obsługi
ostrożnie obchodzi się z narzędziami i urządzeniami wykorzystywanymi podczas pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
utrzymywanie porządku
utrzymuje ład i porządek wokół siebie, w miejscu pracy
sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku
poruszanie się po drogach
potrafi bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji
odczytuje znaczenie wybranych znaków drogowych
rozumie potrzebę znajomości i przestrzegania przepisów ruchu drogowego
zna i stosuje dodatkowe zabezpieczenia, np. odblaski
dba o bezpieczeństwo własne i innych w środkach komunikacji (np. ustępuje miejsca starszym, pomaga wysiąść niepełnosprawnym)
wie, jak trzeba się zachować w razie wypadku
zna numery alarmowe
korzystanie z narzędzi i urządzeń technicznych
właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych
dobiera właściwe narzędzia pracy i posługuje się nimi zgodnie z podanymi zasadami
zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych
Zajęcia komputerowe
Cele:
Znajomość budowy stanowiska komputerowego i umiejętne posługiwanie się myszą i klawiaturą.
Posługiwanie się komputerem w podstawowym zakresie.
Umiejętne i bezpieczne korzystanie z komputera, Internetu i multimediów jako źródeł informacji.
Klasa 3
TREŚCI EDUKACYJNE
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Obsługa komputera
posługiwanie się komputerem w podstawowym zakresie
zna podstawowe elementy budowy stanowiska komputerowego
poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego
posługuje się komputerem w zakresie uruchamiania programu
korzysta z myszy i klawiatury
posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania
Bezpieczna praca z komputerem, Internetem i multimediami
posługiwanie się multimediami
wie, jak korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia
rozumie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup
wie, jaka jest prawidłowa pozycja ciała podczas pracy przy komputerze, jaka jest bezpieczna odległość oczu od monitora
wie, jak komputer wpływa na ograniczanie kontaktów społecznych
wie, jakie niebezpieczeństwa wynikają z anonimowości kontaktów
rozumie, jak niebezpieczne jest podawanie swojego adresu w kontaktach poprzez multimedia
stosuje się do podanych ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów
Wyszukiwanie informacji i tworzenie własnych dokumentów
wyszukiwanie i korzystanie z informacji
przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły)
dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej
nawiguje po stronach w określonym zakresie
odtwarza animacje i prezentacje multimedialne
tworzenie tekstów i rysunków
wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania
wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur