UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

JĘZYK ANGIELSKI / Gimnazjum / Klasa I

Cele bloku: POLIGLOCI. Posługiwanie się językami obcymi
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej dotyczące języków obcych nowożytnych dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Obowiązkowo podwyższamy poziom znajomości języka angielskiego.

Gimnazjum
Uwagi o strukturze programu
Każdy rok szkolny podzielono na trzy trymestry. W każdym trymestrze opracowywane są dwie pigułki edukacyjne oraz element kulturoznawczy. Treść programowa poszczególnych pigułek pokrywa się z wymogami podstawy programowej (dla III etapu edukacyjnego), a także jest skorelowana z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zagadnienia przedstawiane w obrębie elementów kulturoznawczych dopasowane są do treści programowych tak, by umożliwić uczniowi łączenie zdobytej już wiedzy z nową (omówione wcześniej pigułki – obejmujące m.in. struktury leksykalno-gramatyczne, główne założenia kontekstowe – są podstawą do wprowadzenia treści kulturowych). Pozwalają także skorelować zajęcia z innymi przedmiotami (CLIL – Content and Language Integrated Learning).

W tabelach ilustrujących poszczególne części programu zastosowano następujące oznakowania:
– pigułka a – materiał w wariancie podstawowym (PP), opracowany na podstawie wymagań poziomu III.0 dla III etapu edukacyjnego w zakresie podstawowym,
– pigułka b – materiał w wariancie rozszerzonym (PR), opracowany na podstawie wymagań dla III.1 dla III etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym,
– EK – Element kulturoznawczy.

Klasa I gimnazjum
Wymagania na 1 trymestr
Klasa 1
Trymestr 1
pigułka 1a (PP)
pigułka 1b (PR)
pigułka 2a (PP)
pigułka 2b (PR)
EK
treści programowe
człowiek
człowiek


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym człowieka (potrafi określić dane osobowe, części ciała, ubrania i akcesoria, opisać wygląd zewnętrzny oraz cechy charakteru, a także zna zwroty wyrażające uczucia).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
– rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np.: instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania lub uzupełniania wypowiedzi oraz rozwiązuje test wielokrotnego wyboru.

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
– rozumie proste wypowiedzi pisemne (np.: napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne instrukcje, komunikaty, rozmowy),
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników, nadawcę, odbiorcę oraz formę tekstu),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania pytań lub nagłówków do akapitów wypowiedzi oraz rozwiązuje testy wielokrotnego wyboru, a także testy typu prawda/fałsz.

REAGOWANIE JĘZYKOWE
Uczeń:
– właściwie reaguje językowo w określonych sytuacjach, w szczególności w celu uzyskania, udzielania, przekazania informacji lub odmowy jej udzielenia, rozpoczęcia, podtrzymania oraz zakończenia rozmowy,
– rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji,
– przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku angielskim.

STRUKTURY LEKSYKALNO-GRAMATYCZNE (WG. FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH)
Uczeń:
– stosuje odpowiednie struktury leksykalno-gramatyczne, aby zidentyfikować i zlokalizować osobę lub przedmiot, opisuje postać, uwzględniając jej stan emocjonalny, opisuje przedmioty,
– zna składnię czasowników oraz klasyfikację czasów gramatycznych w języku angielskim,
– zna odmianę czasowników to be oraz to have,
– potrafi porównać cechy osób, miejsc, przedmiotów oraz czynności.

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (Me and my friends)
Uczeń:
– potrafi odnaleźć elementy kultury języka obcego w miejscowości, w której zamieszkuje,
– umie przygotować prezentację dotyczącą śladów kultury Wielkiej Brytanii,
– integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Przykładowe projekty edukacyjne:
1) This is me (autoprezentacja, wprowadzenie do portfolio językowego ucznia).
2) My idol (prezentacja idola, osoby na której się wzorujemy).
3) My family (stworzenie i prezentacja drzewa genealogicznego ucznia).

Wymagania na 2 trymestr
Klasa 1
Trymestr 2
pigułka 3a (PP)
pigułka 3b (PR)
pigułka 4a (PP)
pigułka 4b (PR)
EK
treści programowe
dom
szkoła


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym domu (potrafi określić miejsce zamieszkania, części domu i pomieszczenia, rodzaje domów i mieszkań, meble i elementy wyposażenia, warunki mieszkaniowe, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania, a także opisać prace domowe i życie codzienne) oraz szkoły (potrafi wymienić przedmioty nauczania, oceny i wymagania, a także opisać życie szkoły).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
– rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np.: instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania lub uzupełniania wypowiedzi oraz rozwiązuje test wielokrotnego wyboru.

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
– rozumie proste wypowiedzi pisemne (np.: napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne instrukcje, komunikaty, rozmowy),
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników, nadawcę, odbiorcę oraz formę tekstu),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania pytań lub nagłówków do akapitów wypowiedzi oraz rozwiązuje testy wielokrotnego wyboru, a także testy typu prawda/fałsz.

REAGOWANIE JĘZYKOWE
Uczeń:
– właściwie reaguje językowo w określonych sytuacjach, w szczególności w celu uzyskania, udzielania, przekazania informacji lub odmowy jej udzielenia, rozpoczęcia, podtrzymania oraz zakończenia rozmowy,
– rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji,
– przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku angielskim.

STRUKTURY LEKSYKALNO-GRAMATYCZNE (WG. FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH)
Uczeń:
–stosuje odpowiednie struktury leksykalno-gramatyczne, aby opisać osobę lub przedmiot, opisuje przedmioty, wykazując ich cechy oraz porównując je ze sobą (uwzględnia podobieństwa i różnice),
– zna składnię czasowników oraz klasyfikację czasów gramatycznych w języku angielskim,
– zna czasy teraźniejsze m.in. Present Simple, Present Continuous, ich zastosowanie, potrafi utworzyć zdania oznajmujące, pytające oraz przeczące, prawidłowo stosuje określniki czasu w tych czasach,
– odróżnia czasowniki dynamiczne od czasowników statycznych.

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (Music is the best of me)
Uczeń:
– poznaje muzykę obszaru anglojęzycznego przez teksty piosenek oraz sylwetki światowych ikon popkultury,
– umie przygotować prezentację multimedialną dotyczącą ulubionego wokalisty lub zespołu muzycznego,
– integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Sugerowane projekty edukacyjne:
1) Karaoke competition (organizacja szkolnego konkursu karaoke).
2) Star interview (organizacja wywiadu z zaproszonymi gośćmi ze świata muzyki lub showbiznesu).
3) My video clip (stworzenie wideoklipu do wybranej piosenki/mini playback show).

Wymagania na 3 trymestr
Klasa 1
Trymestr 3
pigułka 5a (PP)
pigułka 5b (PR)
pigułka 6a (PP)
pigułka 6b (PR)
EK
treści programowe
praca
życie rodzinne i towarzyskie


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym pracy (potrafi nazwać zawody i związane z nimi czynności, wymienić prace dorywcze, określić obowiązki pracownika oraz pracodawcy) oraz życia rodzinnego i towarzyskiego (potrafi opisać członków rodziny, kolegów, przyjaciół, związki i relacje, codzienne czynności, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
– rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np.: instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania lub uzupełniania wypowiedzi oraz rozwiązuje test wielokrotnego wyboru.

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
– rozumie proste wypowiedzi pisemne (np.: napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne instrukcje, komunikaty, rozmowy),
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników, nadawcę, odbiorcę oraz formę tekstu),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania pytań lub nagłówków do akapitów wypowiedzi oraz rozwiązuje testy wielokrotnego wyboru a także testy typu prawda/fałsz.

REAGOWANIE JĘZYKOWE
Uczeń:
– właściwie reaguje językowo w określonych sytuacjach, w szczególności w celu uzyskania, udzielania, przekazania informacji lub odmowy jej udzielenia, rozpoczęcia, podtrzymania oraz zakończenia rozmowy,
– rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji,
– przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku angielskim.

STRUKTURY LEKSYKALNO-GRAMATYCZNE (WG. FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH)
Uczeń:
– stosuje odpowiednie struktury leksykalno-gramatyczne, aby opisać osobę, przedmiot oraz czynność, opisuje osoby, przedmioty oraz czynności, wskazując na ich cechy, a także porównuje je ze sobą, uwzględniając podobieństwa i różnice,
– zna składnię czasowników oraz klasyfikację czasów gramatycznych w języku angielskim,
– zna przedimki określone i nieokreślone a, an, the, zaimki osobowe, wskazujące i dzierżawcze,
– posługuje się konstrukcją gramatyczną There is/are.

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (Christmas time)
Uczeń:
– poznaje tradycje świąt Bożego Narodzenia w krajach anglojęzycznych (porównanie kalendarza świąt w Polsce i w innych krajach,
– umie przygotować prezentację dotyczącą zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych,
– integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Sugerowane projekty edukacyjne:
1) XMas calendar (przygotowanie kalendarza adwentowego).
2) XMas carols (nauka kolęd w języku angielskim, karaoke).
3) XMas everywhere (stworzenie świątecznych dekoracji).
4) XMas show (przygotowanie spektaklu świątecznego).


Egzamin klasyfikacyjny z bloku POLIGLOCI po I klasie obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z języka angielskiego.