UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

JĘZYK ROSYJSKI - piąty rok nauki

Cele bloku: POLIGLOCI. Posługiwanie się językami obcymi
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej dotyczące języków obcych nowożytnych dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Obowiązkowo podnosimy poziom znajomości języka angielskiego.

Piąty rok nauki języka rosyjskiego
Wymagania na 4 trymestr
TREŚCI
dla klasy II     
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 4 trymestrze:
1. Słownictwo – portret, teatr, kino; opis zewnętrzny, charakter; kultura, sztuka, media.                
posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym spełnianie pozostałych wymagań ogólnych w obrębie danego tematu

używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania

używa słownictwa o charakterze bardziej złożonym
2. Zagadnienia gramatyczne.

Leksyka i wyrażenia charakterystyczne dla malarstwa: холст, масло, (на)писать картину itp.
Formy gramatyczne typowych nazwisk rosyjskich? np. Репин, Толстой, Чайковский, Чехов.
Czasowniki typu рецензировать, оценивать.
3. Zagadnienia fonetyczne.
prawidłowo wymawia, akcentuje, intonuje zdania zgodnie z ich interpunkcją i znaczeniem
4. Wypowiedź ustna.             

potrafi kupić bilet w kinie bądź teatrze, zna nazwę sztuki teatralnej, czyta prasę w języku rosyjskim

potrafi opisać osobę, porównać, wymienić cechy charakteru
5. Wypowiedź pisemna.        

potrafi zrelacjonować wydarzenia.

potrafi opisywać miejsca.

umie napisać e-mail, krótką notatkę użytkową.
6. Rozumienie ze słuchu.      
           

rozumie ze słuchu odpowiedzi, wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy)

ogląda filmiki w języku rosyjskim, czyta prasę

potrafi zwięźle lub szczegółowo streścić wysłuchany tekst lub jego fragment
7. Rozumienie tekstu czytanego.     
potrafi poprawnie odczytać z podręcznika tekst drukowany lub pisany bez zaznaczonego akcentu

potrafi odczytać stronę internetową i wyodrębnić w czytanym tekście istotne informacje

potrafi zwięźle lub szczegółowo streścić tekst przeczytany na lekcji albo zaczerpnięty z innych źródeł tekst lub jego fragment

Wymagania na 5 trymestr
TREŚCI
dla klasy II     
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 5 trymestrze:
1. Słownictwo – świat przyrody, ochrona przyrody, krajobraz, świat zwierząt i roślin.      
posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym spełnianie pozostałych wymagań ogólnych w obrębie danego tematu

używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania

używa słownictwa o charakterze bardziej złożonym
2. Zagadnienia gramatyczne.
Formy gramatyczne liczby liczby pojedynczej i liczby mnogiej rzeczowników rodzaju żeńskiego typu мышь, свеча, трава.
Konstrukcje typu заботиться о..., ухаживать за....
Czasowniki беречь i хранить.
3. Zagadnienia fonetyczne.  
prawidłowo wymawia, akcentuje, intonuje zdania zgodnie z ich interpunkcją i znaczeniem
4. Wypowiedź ustna. 
formułuje płynne, spójne wypowiedzi z zakresu poznanej tematyki
5. Wypowiedź pisemna.
potrafi zrelacjonować wydarzenia.

potrafi opisywać miejsca.

umie napisać e-mail, krótką notatkę użytkową.
6. Rozumienie ze słuchu.      
rozumie ze słuchu odpowiedzi, wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy)

ogląda filmiki w języku rosyjskim, czyta prasę

potrafi zwięźle lub szczegółowo streścić wysłuchany tekst lub jego fragment
7. Rozumienie tekstu czytanego.     
potrafi poprawnie odczytać z podręcznika tekst drukowany lub pisany bez zaznaczonego akcentu

potrafi odczytać stronę internetową i wyodrębnić w czytanym tekście istotne informacje

potrafi zwięźle lub szczegółowo streścić tekst przeczytany na lekcji albo zaczerpnięty z innych źródeł tekst lub jego fragment

Wymagania ma 6 trymestr
TREŚCI
dla klasy II                 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 6 trymestrze:
1. Słownictwo – zawód, oświata, tradycje, święta; rynek pracy, obowiązki pracownika i pracodawcy; religia w Rosji, święta religijne, oraz związane z nimi tradycje, obiekty sakralne prawosławia.

posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym spełnianie pozostałych wymagań ogólnych w obrębie danego tematu

potrafi określić zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, scharakteryzować prace dorywcze, rynek pracy, określić prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy, opowiadać o  wybranym dla siebie zawodzie, tłumacząc swój wybór

zna święta religijne, związane z nimi tradycje, obiekty sakralne prawosławia

używa słownictwa o charakterze bardziej złożonym

używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania
2. Zagadnienia gramatyczne.           

Formy gramatyczne liczby pojedynczej i liczby mnogiej rzeczownika rodzaju męskiego typu техникум.
Przyimki из-за, от, по służące dla określenia przyczyny.
Czasowniki отмечать, праздновать. Przysłówki typu по-моему, по-новому, по-дружески.
Celownik rzeczowników i przymiotników w połączeniu z przyimkiem по.
Wyrażenie работать (кем?).
3. Zagadnienia fonetyczne.              
prawidłowo wymawia, akcentuje, intonuje zdania zgodnie z ich interpunkcją i znaczeniem
4. Wypowiedź ustna. 
formułuje płynne, spójne wypowiedzi z zakresu poznanej tematyki
5. Wypowiedź pisemna.                   

potrafi zrelacjonować wydarzenia.

potrafi opisywać miejsca.

umie napisać e-mail, krótką notatkę użytkową.
6. Rozumienie ze słuchu.      

rozumie ze słuchu odpowiedzi, wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy)

ogląda filmiki w języku rosyjskim

potrafi zwięźle lub szczegółowo streścić wysłuchany tekst lub jego fragment
7. Rozumienie tekstu czytanego.     
potrafi zwięźle lub szczegółowo streścić tekst przeczytany na lekcji albo zaczerpnięty z innych źródeł tekst lub jego fragment

potrafi poprawnie odczytać z podręcznika tekst drukowany lub pisany bez zaznaczonego akcentu

potrafi odczytać stronę internetową i wyodrębnić w czytanym tekście istotne informacje

Egzamin klasyfikacyjny po piątym roku nauki obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z języka rosyjskiego.