UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

ROZUMNI / Szkoła podstawowa / Klasa VI

Cele bloku: ROZUMNI. Rozumienie rzeczywistości przyrodniczej
Obserwujemy i doświadczamy.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej przyrody i zajęć technicznych dla szkoły podstawowej.

Klasa VI szkoły podstawowej
Wymagania na 7 trymestr
TREŚCI
Dla klasy VI   
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 7 trymestrze:
Natura Wszechświata.          
przedstawia znane mu naukowe koncepcje na temat powstania Wszechświata, np. teorię Wielkiego Wybuchu
Wszechświat widziany z Ziemi.        
rozróżnia ciała niebieskie na podstawie ich najważniejszych cech

potrafi zbadać zjawisko odbicia światła oraz przenieść właściwości zaobserwowane na modelu na rzeczywiste zjawiska

wyjaśnia, dlaczego Słońce jest widoczne na sferze niebieskiej jako największa gwiazda

wyjaśnia znaczenie terminów: zaćmienie Słońca, zaćmienie Księżyca

wyznacza kierunek północny za pomocą Gwiazdy Polarnej

przedstawia położenie Słońca na tle różnych gwiazdozbiorów (znaków Zodiaku) w ciągu roku i interpretuje przyczyny rocznej wędrówki Słońca na tle znaków Zodiaku

konstruuje własną klasyfikację planet Układu Słonecznego

ogląda, porównuje i interpretuje informacje przedstawione na schemacie modelu geocentrycznego i heliocentrycznego

rozmawia o tym, że nauka się wciąż rozwija (np. podaje informacje dotyczące Plutona).
Planeta Ziemia widziana z kosmosu.           
dyskutuje o rozmiarach i kształcie Ziemi,

formułuje argumenty przemawiające za kulistym kształtem Ziemi
Ziemia jako magnes. 

odczytuje ze schematu i interpretuje informacje dotyczące wyznaczania kierunku północnego

potrafi posłużyć się kompasem i wyjaśnić zasadę jego działania,

sprawdza, wykonując eksperyment, które przedmioty zakłócają pracę kompasu

odczytuje z rysunku informacje dotyczące pola magnetycznego Ziemi (biegunów geograficznych i magnetycznych
Podróże i odkrycia przyrodnicze.     
rozmawia o skutkach wielkich odkryć geograficznych oraz przełomowych badań przyrodniczych

opisuje postacie i dokonania znanych podróżników, odkrywców, przyrodników
Dlaczego globus jest w kratkę?        

bada cechy południków i równoleżników

wyznacza miejscowy południk geograficzny

porównuje odległości między miejscowościami na mapach i globusie

wyznacza współrzędne geograficzne miejscowości, w której mieszka

wyznacza trasę podróży dookoła świata, podając dokładne współrzędne odwiedzanych miejsc (stopnie, minuty)

ćwiczy odczytywanie z mapy współrzędnych geograficznych
Ziemia się kręci. Ruch obrotowy Ziemi.      

potrafi wyjaśnić, posługując się modelem, w jaki sposób zmienia się oświetlenie Ziemi podczas jej ruchu obrotowego

mierzy drogę, jaką pokonują punkty leżące na wybranych równoleżnikach podczas pełnego obrotu Ziemi

wyznacza miejsca na kuli ziemskiej, w których Słońce góruje w tej samej chwili

oblicza miejscowy czas słoneczny dla różnych punktów na Ziemi

uzasadnia konieczność wprowadzenia czasu strefowego i urzędowego

odczytuje z mapy stref czasowych czas strefowy w różnych punktach na Ziemi

porównuje czas urzędowy stosowany w Polsce z miejscowym czasem słonecznym

obserwuje moment południa słonecznego w swojej miejscowości i porównuje z godziną pokazywaną na zegarku

odczytuje z rysunku i interpretuje informacje dotyczące wpływu linii zmiany daty na datę podczas podróży
Pory roku.      

przedstawia charakterystyczne cechy ruchu obiegowego Ziemi

odczytuje ze schematów dane dotyczące oświetlenia Ziemi w pierwszym dniu każdej pory roku w Polsce, prowadzi dyskusję na ten temat, wyjaśnia przyczynę istnienia dni i nocy

wyjaśnia przyczynę istnienia pór roku
wyznacza czas strefowy na podstawie map stref czasu

opisuje zależności między szerokością geograficzną a wysokością Słońca

potrafi odczytać ze schematów oświetlenia Ziemi w różnych porach roku
charakterystyczne cechy związane z oświetleniem Ziemi

przedstawia związek między wysokością Słońca (szerokością geograficzną) a temperaturą

wymienia cechy każdej ze stref oświetlenia na podstawie zmian wysokości Słońca w ciągu roku

odczytuje z mapy informacje dotyczące przebiegu prądów morskich

interpretuje dane przedstawione na schemacie opisującym powstawanie bryzy

analizuje schemat przedstawiający globalną cyrkulację powietrza – stałe kierunki wiatrów na świecie

odczytuje z rysunku informacje dotyczące pływów morskich

wykazuje znaczenie pływów morskich dla gospodarki człowieka, samodzielnie wyszukuje potrzebne informacje

określa, na podstawie analizy mapy sejsmicznej, które regiony świata są narażone na zniszczenia wywołane tsunami

omawia rolę prądów morskich w kształtowaniu klimatu

rozmawia o roli prądów morskich w transporcie (nawiązuje do wielkich odkryć geograficznych)

Klasa VI szkoły podstawowej
Wymagania na 8 trymestr
TREŚCI
Dla klasy VI               
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 8 trymestrze:
Kontynenty i oceany.

określa na podstawie globusa rozmieszczenie lądów i oceanów na kuli ziemskiej i granice między oceanami oraz kontynentami

wskazuje na mapie kontynenty, oceany i charakterystyczne elementy linii brzegowej, najwyższe łańcuchy górskie, niziny, wyżyny, najwyższy szczyt i najgłębszą depresję

odczytuje z tabeli dane dotyczące powierzchni, głębokości średniej i maksymalnej oceanów i kontynentów oraz porównuje odczytane wartości

podaje przykłady i krótko opisuje organizmy żyjące w oceanach

samodzielnie formułuje definicje: nizin, depresji, wyżyn i gór

określa cechy charakterystyczne ukształtowania powierzchni poszczególnych kontynentów
Krajobrazy Ziemi.      
odczytuje informacje ze schematów i mapy, ustala, jakie czynniki wpływają na klimat Ziemi

analizuje rozkład temperatury i opadów w poszczególnych strefach klimatycznych

porównuje temperatury i opady w poszczególnych typach klimatów w danej strefie klimatycznej, a następnie określa, co jest podstawą wydzielenia typów klimatu

odczytuje z tabeli oraz map dane dotyczące klimatu, podstawowych stref klimatycznych świata (strefa równikowa, zwrotnikowa, podzwrotnikowa, umiarkowana ciepła, umiarkowana chłodna, okołobiegunowa)

wyjaśnia wpływ szerokości geograficznej, morza, prądów morskich, ukształtowania powierzchni na klimat

charakteryzuje związek między położeniem geograficznym a występowaniem danego krajobrazu strefowego

opisuje, na przykładach przystosowanie organizmów do życia w danej strefie krajobrazowej

stawia hipotezy dotyczące przystosowania organizmów do życia w określonym krajobrazie ziemi (krajobraz lasu równikowego, sawanny, pustynny, śródziemnomorski) i omawia je podczas rozmowy z rówieśnikami

omawia, w jaki sposób warunki klimatyczne wpływają na życie ludzi w poszczególnych krajobrazach Ziemi
Organizmy z dalekich krain. 

dyskutuje o odpowiedzialności, jaka spoczywa na hodowcy roślin lub zwierząt

prezentuje egzotyczne gatunki organizmów hodowanych w Polsce

określa wymagania organizmów hodowanych przez człowieka (rośliny doniczkowe, ogrodowe, zwierzęta) na podstawie wiedzy o regionie ich pochodzenia
Piękno przyrody.       

wyszukuje w różnych źródłach informacje na temat cudów natury na świecie, opisuje znane mu cuda natury

wyszukuje nazwy organizacji zajmujących się ochroną środowiska na świecie

Klasa VI szkoły podstawowej
Wymagania na 9 trymestr
TREŚCI
Dla klasy VI   
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 9 trymestrze:
Położenie i powierzchnia Polski. Poznajemy Polskę.           

odczytuje z mapy informacje dotyczące położenia Polski i cech środowiska geograficznego

odczytuje z tabeli dane dotyczące powierzchni i granic Polski

określa położenie Polski na tle ukształtowania powierzchni Europy

bada wpływ ukształtowania powierzchni i położenia Polski na przyrodę

wskazuje położenie swojej miejscowości na mapie administracyjnej Polski

odczytuje z mapy informacje dotyczące położenia, ukształtowania terenu, występowania bogactw mineralnych, klimatu (temperatura, opady) poszczególnych krain geograficznych Polski

prezentuje dane dotyczące atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie wybranych krain geograficznych Polski

porównuje cechy Tatr i Alp
Charakterystyczne ekosystemy naszej Ojczyzny.      
odczytuje ze schematu informacje dotyczące zależności pokarmowych w środowisku

poznaje podstawowe pojęcia związane z ekologią
Jezioro jako ekosystem.       

odczytuje z rysunku informacje dotyczące budowy jeziora, a następnie rozmawia o swoich spostrzeżeniach dotyczących budowy tego typu zbiorników

analizuje schematy przedstawiające zależności pokarmowe występujące w jeziorze oraz podaje własne przykłady łańcuchów pokarmowych typowych dla tego ekosystemu

przedstawia właściwości wody warunkujące życie organizmów w zbiornikach wodnych
Las jako ekosystem. 

odczytuje ze schematu informacje dotyczące piętrowej budowy lasu oraz obiegu materii w lesie

na podstawie tekstu, filmu lub obserwacji podczas wycieczki opisuje las jako ekosystem i prezentuje wzajemne zależności między organizmami a przyrodą nieożywioną w lesie
Pole jako ekosystem.

dyskutuje o znanych mu uprawach roślin w Polsce, podaje przykłady i rozpoznaje rośliny uprawiane w Polsce

rozmawia o roli miedzy i zadrzewień śródpolnych
Krajobrazy naturalne i przekształcone przez człowieka.      
określa, jaka działalność człowieka powoduje przekształcenie krajobrazu naturalnego w kulturowy

analizuje ilustracje przedstawiające różne typy krajobrazów naturalnych i kulturowych

rozmawia o przykładach lekkomyślnie podejmowanych decyzji dotyczących środowiska naturalnego i ich skutkach

bada, w jaki sposób funkcje pełnione przez miasto zmieniają jego krajobraz
Ochrona przyrody.    
odczytuje z rysunku dane dotyczące źródeł zanieczyszczenia powietrza

rozmawia o znanych mu zagrożeniach przyrody

bada eksperymentalnie zależność rozwoju roślin od podłoża i gleby

przeprowadza analizę, a następnie dyskutuje o swoich zachowaniach i nawykach (pozytywnych i negatywnych) wpływających na przyrodę oraz o działaniach podejmowanych dla ochrony przyrody

rozpoznaje tablice przedstawiające rośliny i zwierzęta objęte prawną ochroną w Polsce

podaje przykłady i krótko charakteryzuje parki narodowe

Egzamin klasyfikacyjny z bloku ROZUMNI w klasie VI szkoły podstawowej obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z przyrody.