UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

PIĘKNI / Gimnazjum / Klasa I

Cele bloku: PIĘKNI. Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze
Pięknie mówimy, piszemy, tworzymy…
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej języka polskiego, muzyki i plastyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum oraz języka polskiego i wiedzy o kulturze dla liceum.


Wymagania ogólne w gimnazjum

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
Uczeń:
·         jest świadomym odbiorcą różnych tekstów kultury (literackich, plastycznych, muzycznych); JP I 1. 1) – 11)
·         posługując się podstawowym zasobem pojęć właściwych dla danej dyscypliny podejmuje rozmowę na temat odbioru sztuk i udziału w kulturze;  samodzielnie dociera do informacji na temat różnych tekstów kultury, sztuk plastycznych i muzyki; JP I 2. 1) – 3)
·         rozumie komunikaty o coraz bardziej skomplikowanej organizacji – werbalne i niewerbalne, dotyczące szeroko rozumianej twórczości człowieka; krytycznie ocenia zawartość komunikatów; podejmuje refleksję nad znaczeniami słów i dąży do ich dokładnego rozumienia; JP I 3. 1) – 4)

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury.
Uczeń:
·         czyta teksty kultury odpowiadające charakterystycznej dla tego wieku wrażliwości – z zakresu literatury młodzieżowej i popularnej; stopniowo zaczyna poznawać dzieła klasyczne (także muzyczne i plastyczne) ważne dla kultury polskiej i światowej, słucha muzyki, odbiera dzieła sztuk plastycznych;
·         doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury literackiej; jest świadomym odbiorcą (i/lub wykonawcą) muzyki oraz dzieł różnych sztuk plastycznych;
·         zyskuje nowe narzędzia, dzięki którym jego lektura i odbiór sztuk plastycznych oraz muzyki jest coraz dojrzalszy, bardziej świadomy i samodzielny;
·         poznaje nowe gatunki i konwencje literackie muzyczne i plastyczne;
·         wykorzystuje poznane pojęcia w refleksji o literaturze, muzyce sztuce i wartościach.

III. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń:
·         formułuje różne wypowiedzi i tworzy różne teksty z coraz większą świadomością funkcji środków językowych i poza językowych; wypowiada się posługując się różnymi mediami, (nowe media i zgodnie ze swoimi możliwościami także w formach artystycznych – muzycznych i plastycznych)

·         zdobywa wiedzę o różnych odmianach polszczyzny i kształci umiejętność́ poprawnego wykorzystywania ich w różnych sytuacjach, pogłębia znajomość etyki mowy i etykiety języka. JP III 1. 6)Wymagania szczegółowe

Klasa I

TREŚCI
dla klasy I
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Po 1 trymestrze:
PROPONOWANE TEKSTY KULTURY
KRĄG TEMATYCZNO – PROBLEMOWY
JĘZYK POLSKI
MUZYKA
PLASTYKAw każdym trymestrze:
Uczeń:
- zna teksty literackie i inne teksty kultury  omawiane na zajęciach, dzieli się refleksjami i odczuciami na ich temat JP II 1.1);
- przypisuje dany utwór do właściwego rodzaju literackiego JP II 2.6) – liryka, epika;
- uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie JP III 1.5), JP III 2.2);
- wskazuje podmiot liryczny, narratora, bohaterów w danym tekście literackim JP II 2.2);
- wskazuje funkcje środków stylistycznych w analizowanym utworze JP II 2.4);
- redaguje teksty w różnych edytorach tekstu JP III 1.4);
- korzysta z elektronicznych środków przekazywania informacji JP III 1.8);
- korzysta z przekazów medialnych oraz stosuje ich wytwory w swojej działalności M 1.2).
I Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba

- dom rodzinny symbolem zakorzenienia w świecie
- polski dwór szlachecki
- ojczyzna jako symbol domu, dzieciństwa
- natura a życie człowieka
- różnorodność życia jako jego wartość
POEZJA
- Catherina Elizabeth Goethe, Przepis na cały rok
- Jan Kochanowski, *fraszki (np. Na lipę, Na zdrowie, Na dom w Czarnolesie)
- Jan Sztaudynger, fraszki (np. Rozmowa z halnym wiatrem,  [wsi spokojna, wsi wesoła…], Na smutek wielkich miast)
- Edward Stachura, Pieśń na wyjście
- Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragment)
- Czesław Miłosz, Dwór
-Wisława Szymborska, Prospekt
PROZA
- Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragment)
- Przypowieść o synu marnotrawnym (*Biblia, *Księga Rodzaju, fragment)

MALARSTWO
- Nicholas Poussin, Pasterze arkadyjscy
- Rembrandt van Rijn, Powrót syna marnotrawnego

MUZYKA
- Antonio Vivaldi, Cztery pory roku
- Grupa MoCarta, Wiosna (parodia muzyczna)

ARCHITEKTURA
- dworek szlachecki
wycieczka do Będomina współorganizowana z nauczycielem historii
Uczeń:
- omawia na podstawie poznanych tekstów kultury zagadnienia egzystencjalne JP II 4.2); - poczucie wspólnoty; kształtuje swoją tożsamość JP II 4.3);
- operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych – społeczeństwo i kultura, region i Polska JP III 2.11);
- rozróżnia style architektoniczne (dworek szlachecki) P 3.1;
- interpretuje głosowo wybrane utwory JP II 3.3);
- wypowiada się na temat wysłuchanych utworów muzycznych M 2.4);
- rozpoznaje kompozytorów będących przedstawicielami danej epoki M 1.4);
- rozpoznaje czytany utwór jako przypowieść; JP II 2.7);
- odczytuje sensy symboliczne i metaforyczne analizowanych utworów;
- porządkuje chronologicznie wydarzenia w tekście prozatorskim JP II 2.1);
- dokonuje opisu dzieła sztuki P 3.2) JP III 1.1) – opis dzieła sztuki;
- wskazuje funkcje  środków stylistycznych w analizowanym utworze JP II 2.4);
- uwzględnia w analizie specyfikę danego tekstu kultury i jego przynależność do określonego rodzaju sztuki JP II 2.11);
- poznaje schematy składniowe czasowników w związku z tematyką zajęć, tworzy zdania poprzez rozwijanie czasowników koniecznych w jego schemacie uzupełnieniami, adekwatnymi znaczeniowo i poprawnymi składniowo;
- rozumie i opisuje zależności składników w zdaniu, stosunku podrzędności i współrzędności  między składnikami;
- używa przyimków i spójników zgodnie z ich funkcją i wymogami składniowymi
JP I 3.5), 8).
II Wokół polskości

- stereotyp polskości a patriotyzm
- tradycja a współczesność
- polskie korzenie w kulturze szlacheckiej i ludowej
- tradycje niepodległościowe
- Zemsta
POEZJA
- Jan Lechoń, Przypowieść
- Miron Białoszewski, Klapa
- Karol Wojtyła, Myśląc ojczyzna
- Józef Wybicki, Pieśń Legionów Polskich we Włoszech
- Ignacy Krasicki, Hymn o miłości  ojczyzny
- Maria Konopnicka, Rota

PROZA
- Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem (fragment)
- Władysław Reymont, Chłopi (fragment opisujący wesele Boryny)
- Henryk Sienkiewicz, Potop (fragment)
- Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Na skalnym Podhalu (O zaśpionych rycerzach)

DRAMAT
- *Adam Mickiewicz, Dziady cz. II
-*Aleksander Fredro, Zemsta

MALARSTWO
- Artur Grottger, Pożegnanie powstańca
- Juliusz Kossak, Mówi ojciec do swej Basi
- Jacek Malczewski, Polonia
MUZYKA
- pieśni patriotyczne (Czarny krzyżyk, Rozkwitają pąki białych róż)
- pieśni żołnierskie (Pierwsza brygada, Kołysanka leśna)
- Fryderyk Chopin, mazurki
- Michał Kleofas Ogiński, polonez Pożegnanie ojczyzny

Uczeń:
- realizuje wymagania szczegółowe wdrażane już w poprzednim bloku  na podstawie innych tekstów:  
JP II 1.;
JP II 3.3;
JP II 2.7) – hymn, powieść historyczną, komedię, dramat; JP II 2.4);
oraz
- omawia na podstawie poznanych tekstów kultury zagadnienia egzystencjalne JP II 4.2); dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, narodowych JP II 4.3);
- wskazuje elementy dramatu takie jak: akt, scena, tekst główny, tekst poboczny, monolog, dialog JP II 2.7);
- rozpoznaje dzieła malarskie Grottgera i Malczewskiego P 3.2);
- zna style malarskie: symbolizm i polskie malarstwo romantyczne, umieszcza te style (i autorów obrazów) w porządku chronologicznym (na osi czasu) P 3.1);
- ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i negatywnych JP II 4.1); JP III 2.3) – dobiera synonimy i antonimy;
- tworzy charakterystykę postaci literackiej JP III 1.1)2)3);
- buduje i opisuje  zdania pojedyncze i złożone (rozumienie i opisywanie zależności składników w zdaniu, stosunku podrzędności i współrzędności  między składnikami) JP III 2.5);
- określa podstawowe gatunki klasycznej muzyki wokalnej (piosenka patriotyczna) i instrumentalnej mazurek, polonez M 1.2);
- wykonuje podstawowe kroki poloneza M 2.2);
- śpiewa wybraną pieśń patriotyczna M 2.1).Klasa I

TREŚCI
dla klasy I
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Po 2 trymestrze:
PROPONOWANE TEKSTY KULTURY
KRĄG TEMATYCZNO – PROBLEMOWY
JĘZYK POLSKI
MUZYKA
PLASTYKA
III Jest głęboka i niewyczerpana jak morze
W poszukiwania źródeł kultury europejskiej
- poszukiwanie śladów cywilizacji starożytnych we współczesności (np. mit Sfinksa, chrześcijańskie korzenie kultury śródziemnomorskiej, wybrane motywy biblijne)
- sztuka rządzenia państwem


POEZJA
- *Biblia – Psalmy (wybór)
- św. Franciszek, Pieśń słoneczna
- Josif Brodski, Piosenka o Bośni
- Jan Twardowski, [Święty Franciszku…]
- Roman Brandstaetter, Biblio, ojczyzno moja
- Anna Kamieńska, Książka nad książkami lub Anna Świderkówna, Rozmowy o Biblii (fragmenty)
PROZA
- Umberto Eco, Praca w weekend… (fragment felietonu  ze zbioru Drugie zapiski na pudełku od zapałek)
- Dorota Terakowska, Piąty talerz (felieton)
- *Biblia, fragmenty Księgi Rodzaju (m.in. stworzenie świata i człowieka)
MALARSTWO
- Michał Anioł, Stworzenie Adama
- Caravaggio, Ofiara Abrahama
MUZYKA
- Józef Haydn, oratorium Stworzenie świata (fragmenty)
wycieczka – ślady kultury antycznej w Gdańskich zabytkach (np. motywy mitologiczne w architekturze Starego Miasta) dokumentacja – wystawa fotograficzna
Uczeń:
- realizuje wymagania szczegółowe wdrażane już w poprzednim bloku (na podstawie innych tekstów), por.
JP II 1.;
JP II 2.4);
JP II 2.11);
JP III 1.1);2);3) opis dzieł sztuki, sprawozdanie z wycieczki;
M 1.2.;4. (muzyka klasyczna);
P 3.1,2. (renesans, barok);
oraz
- znajduje w różnych tekstach kultury nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych JP II 2.10);
- uczestniczy w kulturze poprzez kontakt z zabytkami, które nawiązują do źródeł kultury śródziemnomorskiej (antyk) P 1.1.;
- przygotowuje wystawę fotograficzną (po wycieczce) P 2.1  (fotografia);
- rozpoznaje różne gatunki literatury popularnej, gatunki publicystyczne (felieton) i popularnonaukowe JP II 2.8); JP I 1.9) (artykuł popularnonaukowy);
- omawia na podstawie poznawanych tekstów literackich i innych dzieł kultury ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne – wiara, inność; dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne JP II 4.2);
- operuje słownictwem z kręgu tematycznego: społeczeństwo i kultura, stany psychiczne człowieka JP III 2.11).
IV Skąd się wzięli współcześni herosi? Dziedzictwo starożytnej Grecji i Rzymu

- starożytne rozumienie heroizmu i cnoty
- współczesne pojęcie bohaterstwa
- współczesne reinterpretacje mitu w literaturze, malarstwie i muzyce
- antyczny wzór herosa a współcześni herosi
POEZJA
- Ernest Bryll, Wciąż o Ikarach głoszą
- Zbigniew Herbert, O cnocie
- Homer, Iliada (fragment o pojedynku Achillesa z Hektorem)

PROZA
- Wanda Markowska, fragment Wybór Heraklesa (Mity Greków i Rzymian)
- Jan Parandowski, Mitologia (stworzenie świata, Dedal i Ikar)

MALARSTWO
- Pieter Brueghel, Upadek Ikara

FILM
- Batman, reż. Tim Burton
MUZYKA
- IRA, Ikar
KOMIKS
Spider-man (fragment)

heros współczesny wycieczka do kina na film – zorganizowanie szkolnego klubu dyskusyjnego po filmie
Uczeń:
-  wymagania szczegółowe wdrażane już w poprzednim bloku  na podstawie innych tekstów, por.
JP II 1.;
JP II 2.6) – liryka, epika;
JP II 2.4);
JP II 2.11);
JP III 1.1);2);3): opis dzieł sztuki;
opowiadanie w porządku chronologicznym treść wskazanych utworów;
M 1.2.;4. (wybrane utwory muzyki rozrywkowej);
P 3.1,2. (renesans);
oraz

- samodzielnie dociera do informacji na temat filmu, przygotowując głos w dyskusji lub organizując jej przebieg JP I 2.1);
- bierze udział w dyskusji stosując zasady etykiety językowej JP III 1.5),7);
- znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (komiks, film, muzyka) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych JP II 2.10);
- posługuje się zdaniami złożonymi różnymi pod względem sposobu zespolenia i znaczenia;
- opisuje różne zdania złożone JP I 3.6);
- przekształca zdania z osobowymi formami czasownika na zdania z imiesłowami przymiotnikowymi i przysłówkowymi oraz odwrotnie JP I 3.7);
- wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł interpunkcyjnych JP III 2.6).Klasa I

TREŚCI
dla klasy I
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Po 3 trymestrze:
PROPONOWANE TEKSTY KULTURY
KRĄG TEMATYCZNO – PROBLEMOWY
JĘZYK POLSKI
MUZYKA
PLASTYKA
V Żeby człowiek był człowiekiem…

- motyw odpowiedzialności (różne ujęcia w literaturze)
- zagrożenia i korzyści płynące z nauki
- motywy poświęcenia w literaturze

POEZJA
- Adam Mickiewicz, Świtezianka (ballada)
- Edward Stachura, Prefacja
- Adam Mickiewicz, Pies i wilk
- Kazimierz Wierzyński, Strofa o Prometeuszu
- Zbigniew Herbert, Stary Prometeusz

PROZA
- Dorota Terakowska, Tam gdzie spadają anioły
- J. R.R. Tolkien, Władca pierścieni (fragment Poświęcenie się Froda)
- *Biblia, Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
- Anna Dymna, Wojciech Szczawiński, Warto mimo wszystko (fragmenty, np. z rozdziałów: Dziki człowiek, Ja się wstydzę)
- Mary Shelley, Frankenstein (fragment o stworzeniu potwora)
- mit o Prometeuszu

FILM
- Podaj dalej, reż. M. Leder
TEATR
Balladyna, reż. O. Lipińska (1982)
MUZYKA
- Edward Stachura, Prefacja
- Antonina Krzysztoń, Chusta Weroniki

wycieczka na spotkanie z autorem, reżyserem lub innym twórcą kultury organizowane w lokalnej instytucji kultury lub zorganizowanie spotkania z autorem – zadanie dla uczniów przygotować pytania
Uczeń:
- realizuje wymagania szczegółowe wdrażane już w poprzednim bloku (na podstawie innych tekstów)
JP II 1.;
JP II 2.4);
JP II 2.11);
JP III 1.1),2);3): opis dzieł sztuki;
opowiadanie w porządku chronologicznym treść wskazanych utworów;
M 1.2.;4. (poezja śpiewana);
P 2.2) realizuje projekt w zakresie sztuk wizualnych – plakat;
oraz
- rozpoznaje czytany utwór jako balladę; mit JP II 2.7); powieść obyczajową, fantastyczną i fantasy JP II 2.8); JP I 1.10) wywiad;
- wyjaśnia znaczenia i pochodzenie związków frazeologicznych związanych z dawną kulturą (np. stawać w szranki), a także wywodzących się z antyku (np. samarytanka ) JP I 2.3); JP III 2.4);
- operuje słownictwem z kręgu tematycznego: życie wewnętrzne człowieka, jego rozwój moralny JP III 2.11).

VI Życie to nie teatr…?
- motyw życia jako teatru
- rola teatru w życiu człowieka
- gra aktorska a życie
- rola marzeń w życiu człowieka

POEZJA
- Edward Stachura, Życie to nie teatr
- Wisława Szymborska, Wrażenia z teatru
- Konstanty Ildefons Gałczyński, „Żarłoczna Ewa”
PROZA
- Ursula K. Le Guin, Czarnoksiężnik z Archipelagu
- Richard David Bach, Mewa (wybrane fragmenty)
- Agnieszka Besler, Magia teatru (teatrdlawas.pl)

FILM
- Marzyciel, reż. M. Forster
INNE
- analiza wybranego plakatu teatralnego

MUZYKA
- „Muzykoterapia”, Komedia
udział w spektaklu teatralnym
Uczeń:
- realizuje wymagania szczegółowe wdrażane już w poprzednim bloku  na podstawie innych tekstów, por.
JP II 1.;
JP II 2.4);
JP II 2.11);
JP III 1.1); 2); 3): charakterystyka postaci literackiej lub filmowej;
M 1.2.; 4.;
P 2.1 – tworzy ilustrację do wybranego tekstu omawianego na zajęciach;
oraz
- wyjaśnia w czytanych tekstach znaczenia słów (metodą analizy słowotwórczej), które wyszły z użycia lub zmieniły znaczenie JP I 3.9).

Kształcenie sprawności językowych – cykl nieciągły

Pojęcia z zakresu wiedzy o języku
Materiał i treści nauczania nauczania


Wymagania określone w podstawie programowej
Trymestr 1 (klasa I)
Schemat komunikacji językowej
- schemat komunikacji językowej
(wg R. Jacobsona)
- omówienie elementów schematu komunikacji językowej,
- znaczenie komunikacji niewerbalnej,
- omówienie elementów, które ułatwiają i utrudniają komunikację,
- cechy poprawnej komunikacji,
Uczeń:
I. 1. 1
- odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym za pomocą środków audiowizualnych -rozróżnia informacje przekazywane werbalnie oraz zawarte w dźwięku i obrazie.

Cel wypowiedzi
-aktualne wypowiedzi osób publicznych o tematyce dostosowanej do możliwości percepcyjnych i zainteresowań uczniów oraz audycje radiowe, reklamy telewizyjne, prasowe itp.
- wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące,
- rozpoznawanie intencji nadawcy,
-tworzenie wypowiedzi ze świadomością jej celu,
- perswazja i manipulacja, np. w mediach (reklama i jej funkcje),
- wyrażanie przeprosin, odmowy, obietnicy,
- odróżnienie aprobaty od dezaprobaty,
- tworzenie wypowiedzi zgodnie z intencją nadawcy
I. 1. 6 - rozpoznaje wypowiedzi o charakterze emocjonalnym i perswazyjnym;

I. 1. 7  rozpoznaje intencje wypowiedzi;

I 1.8 - dostrzega w wypowiedzi ewentualne przejawy agresji manipulacji.

Tekst
- przykłady różnych tekstów, np. wypowiedzi polityków, kazania, teksty publicystyczne, popularnonaukowe;
- tworzenie własnej wypowiedzi – w różnych formach i funkcjach
- cechy dobrej wypowiedzi (np., unikanie wyrazów z języka potocznego, powtórzeń, wulgaryzmów, stosowanie synonimów, ciągłość wypowiedzi, ciekawa puenta, unikanie błędów językowych, składniowych, stylistycznych,
-dobór środków językowych adekwatny do celu wypowiedzi;

I. 3. 3 - dostrzega zróżnicowanie słownictwa;
III. 2. 4 - wskazuje funkcje użytych w utworze środków stylistycznych z zakres słownictwa, składni i fonetyki;
III 1.1 - tworzy spójne wypowiedzi ustne oraz pisemne;
III 1.2 - stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź;
III 1.3 - tworzy plan twórczy własnej wypowiedzi;
III 2.1 - rozróżnia normę językową wzorcową oraz użytkową - stosuje się do niej;
III 3.2 - sprawne posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny;
III 2.3 - dąży do precyzyjnego wysławiania się, świadomie dobiera synonimy i antonimy;
III 2.5 - stosuje różne rodzaje zdań we własnych tekstach.
Trymestr 2 (klasa I)
Rzeczownik
- rzeczownik jako część mowy, jego rola i znaczenie,
- kategorie gramatyczne rzeczownika (przypadek, liczba),
- rzeczowniki własne i pospolite, konkretne i abstrakcyjne, osobowe i nieosobowe, żywotne i nieżywotne,
- stosowanie rzeczowników w odpowiedniej formie,
- rzeczowniki odmienne i nieodmienne,
- rzeczowniki odmieniające się tylko w liczbie pojedynczej lub mnogiej,
- rzeczowniki z trudnościami ortograficznymi, synonimy i homonimy,
- słowotwórstwo rzeczownika: tworzenie rodziny wyrazów, temat fleksyjny i formant,
I. 2. 3 - korzysta ze słownika;
III. 2. 10 - stosuje poprawne formy odmiany czasowników.
Przymiotnik
- przymiotnik jako część mowy, jego rola i znaczenie,
- kategorie gramatyczne przymiotnika (przypadek, liczba, rodzaj),
- stopniowanie przymiotników,
- rodzaje przymiotnika (jakościowe, relacyjne i dzierżawcze),
-słowotwórstwo przymiotnika;
- pisownia przymiotnika z partykułą “nie”
III. 2. 10 - stosuje poprawne formy odmiany przymiotnika.
Czasownik
-rola czasownika w zdaniu,
- formy osobowe i nieosobowe czasownika,
- koniugacja,
- aspekt: dokonany i niedokonany,
- tryby, czasy,
- uzupełnianie tekstu odpowiednimi formami czasownika,
- stosowanie zdobytej wiedzy w tworzonych tekstach,
- przekształcanie zdań i tekstów z różnymi formami czasownika,
- pisownia czasowników z cząstką –bym, -byś, -by,
- tworzenie tryby przypuszczającego,
- korzystanie ze słowników: ortograficznego i poprawnej polszczyzny,
- strony czasownika, przekształcanie zdań ze strony czynnej w bierną i odwrotnie,
- czasowniki przechodnie i nieprzechodnie,
I. 3. 8 - odróżnia czasowniki dokonane  i niedokonane, rozpoznaje tryby i strony czasownika oraz imiesłowy;
III. 2. 10 - stosuje poprawne formy odmiany czasowników w tym imiesłowów
Imiesłów
- rola imiesłowów w zdaniu,
- imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe, poprawne używanie ich w zdaniu,
- stosowanie zasad interpunkcji w zdaniach z imiesłowami,
- imiesłowy z partykułą „nie”,
I. 3. 8 - odróżnia czasowniki dokonane  i niedokonane, rozpoznaje tryby i strony czasownika oraz imiesłowy;

III. 2. 10 - stosuje poprawne formy odmiany czasowników w tym imiesłowów.
Liczebnik
- liczebnik jako część mowy,
- liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe, nieokreślone, mnożne, wielorakie i ułamkowe,
-wskazywanie w tekście liczebników, prawidłowy ich zapis,
- tworzenie różnych rodzajów wypowiedzi z zastosowaniem liczebników,
III. 2. 10 - stosuje poprawne formy odmiany liczebników
Zaimek
- zaimek jako część mowy,
- zaimki rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne (podział ze względu na zastępowaną część mowy),
- rodzaje zaimków: dzierżawcze, wskazujące, nieokreślone, pytające, względne, zwrotne,
- stosowanie zaimków w zdaniach,
- tworzenie różnych rodzajów wypowiedzi z zastosowaniem zaimków,
III. 2. 10- stosuje poprawne formy odmiany zaimków

Nieodmienne części mowy: przyimek, spójnik, partykuła
- funkcje poszczególnych części mowy,
-wskazywanie ich w zdaniu,
- zapisywanie części mowy z partykułą „nie”,
- przyimki proste i złożone.
- spójniki łączne, rozłączne, przeciwstawne, wynikowe, włączne,
- rodzaje partykuł (pytające, przypuszczające, przeczące, rozkazujące, wzmacniające).
III. 2.  8 - wprowadza do wypowiedzi partykuły, rozumiejąc ich rolę w modyfikowaniu znaczenia składników wypowiedzi;

III. 2.  9 - wykorzystuje wykrzyknik jako część mowy w celu wyrażania emocji
Trymestr 3 (klasa I)
Związki frazeologiczne
- funkcje związków frazeologicznych, definicja,
- znaczenie związków dla języka,
- źródła frazeologizmów, np. Biblia, mitologia, literatura, życie codzienne, zwyczaje, historia, sztuka,
III. 2. 4 - stosuje związki frazeologiczne rozumiejąc ich znaczenie
Rodzaje wypowiedzeń: zdanie i równoważnik zdania, sentencja, aforyzm, wyrażenie, zwrot, fraza, przysłowia
-rozpoznawanie zdanie i równoważników zdań w tekście,
- układanie planu wydarzeń z zastosowaniem równoważników zdań, - zdania oznajmujące, rozkazujące, pytające,
- wyjaśnienie pojęć: wyrażenie, fraza, zwrot, sentencja, aforyzm, przysłowie,

Jaki powinien być nasz język?
- zwroty grzecznościowe, wulgaryzmy, wyrazy potoczne, gwara młodzieżowa (gwara ludowa, miejska, zawodowa, środowiskowa) i ich znaczenie dla współczesnej polszczyzny,
- kultura osobista a język,
- wyrazy konkretne, abstrakcyjne, ogólne i szczegółowe, neutralne i nacechowane,
- eufemizmy, wyrazy środowiskowe, skrótowce, antonimy, synonimy, homonimy, neologizmy, archaizmy, wyrazy zapożyczone,
- dialekt i regionalizmy,
-pojęcie stylu (artystyczny, potoczny, naukowy, urzędowy)
I. 3. 1 - rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, naukowy, artystyczny;
I. 3. 4 - rozpoznaje cechy kultury i języka swojego regionu;
I 3. 3 - dostrzega zróżnicowanie słownictwa;
III. 1 .6 - przestrzega zasad etyki mowy w różnych sytuacjach komunikacyjnych;
III. 1. 7 - stosuje zasady etyki językowej;
III. 2. 1 - rozróżnia normę językową wzorcową oraz użytkową i stosuje się do niej;
III. 2. 2 - sprawnie posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny
I. 3. 4 - rozpoznaje cechy kultury i języka swojego regionu;

Cechy języka mówionego i pisanego
- cechy charakterystyczne dla języka mówionego i pisanego,
- norma potoczna i naukowa,
III. 2. 1 - rozróżnia normę językową wzorcową oraz użytkową i stosuje się do niej;
III. 2. 2 - sprawnie posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny;
III. 1. 6 - przestrzega zasad etyki mowy w różnych sytuacjach komunikacyjnych;
I. 3. 1 - rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, naukowy, artystyczny;
I. 3. 3 - dostrzega zróżnicowanie słownictwa
   


Realizowane w klasie pierwszej gimnazjum wypowiedzi pisemne:

trymestr I - sprawozdanie, opis przeżyć
trymestr II – opowiadanie– twórcze i odtwórcze
trymestr III - opis obrazu

Odwołania do podstawy programowej:

III 1.1 - tworzy spójne wypowiedzi ustne oraz pisemne;
III 1.2 - stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź;
III 1.3 - tworzy plan twórczy własnej wypowiedzi;
III 1.4 - dokonuje starannej redakcji tekstu napisanego ręcznie i na komputerze, poprawia ewentualne błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne;
III 2.1 - rozróżnia normę językową wzorcową oraz użytkową - stosuje się do niej;
III 3.2 - sprawne posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny;
III 2.3 - dąży do precyzyjnego wysławiania się, świadomie dobiera synonimy i antonimy.


Egzamin klasyfikacyjny z bloku PIĘKNI w klasie I gimnazjum obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i przewiduje sklasyfikowanie z języka polskiego.