UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

BOGACI / Liceum / Wymagania z przedmiotu uzupełniającego HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Klasa II liceum
Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający

Cele ogólne:
– poszerzenie wiedzy humanistycznej ucznia
– ukazanie złożoności wiedzy historycznej w różnych jej aspektach (np. kulturowych, społecznych)
– zapoznanie ucznia z elementami metodologii nauk humanistycznych
– kształcenie umiejętności własnych narracji historyczno-kulturowych
– dostrzeganie powiązań między naukami humanistycznymi i społecznymi

Przedmiot historia i społeczeństwo ma charakter uzupełniający i jest przeznaczony dla uczniów przejawiających zainteresowania naukami ścisłymi (matematyczno-przyrodniczymi). Sposób konkretyzacji treści ma charakter zindywidualizowany i jest konsekwencją wyboru problematyki historyczno-społeczno-kulturowej przez ucznia przy merytorycznym wsparciu nauczyciela. Od 4 do 6 trymestru (klasa II) omawiane są cztery wątki tematyczne, przynajmniej jeden w trymestrze. Wymagania obejmują trzy wątki tematyczne zindywidualizowane i jeden obowiązkowy – Ojczysty panteon i ojczyste spory. Każdy wątek kończy się przygotowaniem prezentacji dla społeczności szkolnej.

Propozycje wątków do realizowania w roku szkolnym 2015/2016
TREŚCI
dla klasy II     
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
po 1 trymestrze zajęć:
Jeden zindywidualizowany wątek tematyczny.
(np. Jednostka i historia – biografie jako źródło poznania historycznego)
wynikają z wybranej tematyki wątku
TREŚCI
dla klasy II     
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
po 2 trymestrze zajęć:
Jeden zindywidualizowany wątek tematyczny.
wynikają z wybranej tematyki wątku
TREŚCI
dla klasy II     
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
po 3 trymestrze zajęć:
Jeden zindywidualizowany wątek tematyczny.
wynikają z wybranej tematyki wątku
TREŚCI
dla klasy III    
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
po 4 trymestrze zajęć:
Ojczysty panteon i ojczyste spory.
charakteryzuje, na wybranych przykładach, antyczne wzory bohaterstwa (żołnierza i obrońcy ojczyzny) oraz ich recepcję w polskiej myśli politycznej, tradycji literackiej oraz edukacyjnej późniejszych epok

charakteryzuje antyczny wzorzec obywatela oraz jego recepcję w polskiej myśli i praktyce politycznej późniejszych epok

charakteryzuje, na wybranych przykładach, koncepcje polityczne władców z dynastii piastowskiej

charakteryzuje oraz ocenia, na wybranych przykładach, rolę ludzi Kościoła w budowie państwa polskiego

charakteryzuje, na wybranych przykładach, postawy obywateli wobec wyzwań epoki (XVI–XVIII w.)

charakteryzuje spory o przyczyny upadku I Rzeczypospolitej

charakteryzuje i ocenia polityczne koncepcje nurtu insurekcyjnego oraz nurtu realizmu politycznego

charakteryzuje spory o ocenę dziewiętnastowiecznych powstań narodowych

charakteryzuje spory o kształt Polski w XX w., uwzględniając cezury 1918 r., 1944–1945, 1989 r., oraz prezentuje sylwetki czołowych uczestników tych wydarzeń

charakteryzuje postawy społeczne wobec totalitarnej władzy, uwzględniając różnorodne formy oporu, oraz koncepcje współpracy lub przystosowania

Egzamin klasyfikacyjny z bloku BOGACI z zakresu przedmiotu uzupełniającego Historia i społeczeństwo odbywa się w klasie II liceum dla uczniów, którzy wybrali ten przedmiot, obejmuje pytania z zakresu wybranych czterech wątków. Przystąpienie do niego jest możliwe po przedstawieniu czterech prezentacji.