UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

PIĘKNI / Szkoła podstawowa / Klasa I

BLOK PIĘKNI
Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze
Pięknie mówimy, piszemy, tworzymy…
W skład bloku wchodzą zagadnienia z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych właściwych dla I etapu edukacyjnego z zakresu: edukacja polonistyczna, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna.
Edukacja polonistyczna
Cele:
Sprawne komunikowanie się z uwzględnieniem sytuacji.
Opanowanie czytania i pisania jako form komunikowania się.
Czytanie ze zrozumieniem jako przygotowanie się do korzystania z różnych źródeł wiedzy.
Zainteresowanie książką i rozbudzanie zamiłowań czytelniczych.
Pisanie z wykorzystaniem elementarnych zasad pisowni.
Bogacenie słownika czynnego i biernego.
Posługiwanie się różnymi formami wypowiedzi pisemnej.
Umiejętne wypowiadanie się w małych formach teatralnych.
Klasa 1
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Porozumiewanie się i kultura języka
słuchanie innych
słucha z uwagą wypowiedzi innych i chce je rozumieć
uczestniczenie w rozmowie
uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą
jasno komunikuje swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia
zadaje pytania i odpowiada na pytania innych
wypowiadanie się
zwraca się do rozmówcy w sposób kulturalny
mówi na temat
dostosowuje ton głosu do sytuacji
Czytanie i pisanie
pisanie
pisze proste krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci
dba o estetykę i poprawność graficzną pisma
kodowanie i dekodowanie informacji
rozumie sens kodowania i dekodowania informacji
odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy
wiedza o języku
posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie
rozwijanie umiejętności czytelniczych, kontakt z literaturą
zna wszystkie litery alfabetu
czyta i rozumie proste, krótkie teksty
interesuje się książką i czytaniem
słucha w skupieniu czytanych tekstów
w miarę możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela
korzysta z pakietów edukacyjnych
Korzystanie z informacji
czytanie i słuchanie
uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji
wyszukiwanie informacji
wyszukuje w tekście potrzebne informacje
pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych
Małe formy teatralne
odgrywanie scenek
uczestniczy w zabawie teatralnej
naśladuje i ilustruje mimiką, gestem, ruchem różne uczucia i zachowania
wie, czym jest rekwizyt, i posługuje się nim w odgrywanej scenie
odtwarza z pamięci teksty dla dzieci
Edukacja muzyczna
Cele:
Rozbudzenie zainteresowania muzyką i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym.
Kształtowanie potrzeby muzykowania.
Rozwój wyobraźni i ekspresji muzycznej.
Kształcenie umiejętności muzycznych.
Uwrażliwianie na piękno kultury narodowej.
Klasa 1
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:

Śpiewanie, muzykowanie, ruch
śpiew i taniec
powtarza prostą melodię
śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
wykonuje śpiewanki i rymowanki
odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach
wyraża nastrój i charakter muzyki, pląsając i tańcząc
wykonuje proste schematy rytmiczne

Śłuchanie i rozumienie
umiejętności muzyczne

świadomie i aktywnie słucha muzyki
wie, jak się zachować na koncercie i podczas śpiewania hymnu narodowego
wypowiada się na temat słuchanych utworów
wiedza o muzyce
rozróżnia podstawowe elementy muzyki
wie, że muzykę można zapisać i odczytać
Edukacja plastyczna
Cele:
Wyróżnianie i stosowanie podstawowych środków wyrazu plastycznego na płaszczyźnie i w przestrzeni.
Posługiwanie się podstawowymi narzędziami i materiałami w różnych sytuacjach inspirowanych literaturą i muzyką, własnymi myślami i uczuciami.
Organizowanie warsztatu własnej pracy, ekonomiczne wykorzystanie materiałów.
Rozróżnianie podstawowych dziedzin sztuk plastycznych.
Budzenie przynależności kulturowej przez kontakt ze sztuką oraz tradycjami regionalnymi i narodowymi.
Klasa 1
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:

Wyrażanie własnych myśli i uczuć
twórczość
wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni
przedstawia za pomocą ilustracji realne i fantastyczne sceny i sytuacje
wykonuje proste rekwizyty i wykorzystuje je w małych formach teatralnych
tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka

Wiedza o sztuce
znajomość dzieł sztuki
rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę, malarstwo, rzeźbę, grafikę
potrafi wypowiedzieć się na ich temat