UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

BOGACI / Szkoła podstawowa / Klasa III

BLOK BOGACI
Rozumienie rzeczywistości społecznej
Jesteśmy bogaci naszym dziedzictwem, umiemy być przedsiębiorczy
W skład bloku wchodzą zagadnienia z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych właściwych dla I etapu edukacyjnego z zakresu: edukacja społeczna i etyka.
Edukacja społeczna
Cele:
Odkrywanie zainteresowań, akceptacja siebie i swoich potrzeb oraz praw innych ludzi.
Dobra komunikacja z innymi członkami społeczności dziecięcej i z dorosłymi.
Przestrzeganie reguł i umiejętne współdziałanie oraz współżycie w grupie.
Rozumienie wartości pracy w życiu człowieka.
Sprawne korzystanie z dziedzictwa kultury narodowej, europejskiej i światowej.
Klasa 3
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Kształtowanie kontaktów z innymi
nawiązywanie prawidłowych relacji z dorosłymi i rówieśnikami
odróżnia, co jest dobre, a co – złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi
stara się być sprawiedliwy i prawdomówny
nie krzywdzi innych, pomaga słabszym i potrzebującym
wie, jak należy się zachowywać w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe)
rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania
współpraca z innymi i przestrzeganie reguł
współpracuje z innymi w zabawie i w nauce szkolnej, i w sytuacjach życiowych
przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych
respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku
zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą)
troska o własne bezpieczeństwo i ochrona innych
jest chętny do pomocy
wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie i dlaczego
zna zagrożenia ze strony ludzi
potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie
zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz numer alarmowy 112
Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny i społeczności lokalnej
poznawanie relacji rodzinnych i wynikających z nich obowiązków
identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami
zna podstawowe relacje między najbliższymi
podejmuje się obowiązków domowych i rzetelnie je wypełnia
dostosowywanie własnych oczekiwań do realiów ekonomicznych rodziny
ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę
rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, że trzeba do niej dostosować swe oczekiwania
wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka
wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi
wie, czym zajmują się na przykład kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz
zdobywanie wiadomości na temat swojej miejscowości i jej mieszkańców
zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty
potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto)
wie, w jakim regionie mieszka
uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność
orientuje się, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka
uczestniczy w szkolnych wydarzeniach
Wzmacnianie postawy obywatelskiej i proeuropejskiej
kształtowanie tożsamości narodowej
wie, jakiej jest narodowości
wie, że mieszka w Polsce
zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne
zna wybrane miasta Polski
orientuje się, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla Polski
wymienia niektóre zwyczaje i obrzędy typowe dla polskiej tradycji i kultury
wychowanie w poczuciu przynależności do społeczności i kultury europejskiej
wie, że Polska leży w Europie
orientuje się, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla świata
rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej
zna wybrane kraje europejskie
zna nazwy krajów sąsiadujących z Polską i potrafi określić ich położenie w stosunku do Polski
wyrabianie postawy tolerancji dla innych kultur i narodów
jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.
wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa
Etyka
Cele:
Budowanie świata wartości (uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista i szacunek dla innych) kształtujących postawy obywatelskie.
Klasa 3
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Wychowanie do poszanowania godności osobistej
zastanawia się nad tym, na co ma wpływ, na czym mu zależy, do czego może dążyć, nie krzywdząc innych
stara się nieść pomoc potrzebującym
nawiązuje i pielęgnuje przyjaźnie w miarę swoich możliwości
przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej
współpracuje w zabawach i podczas wykonywania zadań
grzecznie zwraca się do innych, ustępuje osobom starszym miejsca w autobusie, podaje upuszczony przedmiot itp.
Wychowanie w zakresie tolerancji
rozumie, że ludzie mają równe prawa, niezależnie od tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką religię wyznają, jaki mają status materialny
okazuje szacunek osobom starszym
wie, że dzieci z niepełnosprawnością znajdują się w trudnej sytuacji, i im pomaga
wie, że jest częścią przyrody, chroni ją i szanuje
nie niszczy swojego otoczenia
Wychowanie w zakresie uczciwości
wie, na czym polega prawdomówność i jak ważna jest odwaga, by przeciwstawić się kłamstwu i obmowie
potrafi oceniać zachowania bohaterów baśni, opowiadań, legend, komiksów
wie, że nie można zabierać cudzej własności, i stara się tego przestrzegać
wie, że należy naprawić wyrządzoną szkodę
dostrzega, kiedy postaci z baśni, opowiadań, legend, komiksów nie przestrzegają reguły „nie kradnij”
pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy, nie niszczy ich