UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

ROZUMNI / Liceum / Wymagania programowe rozszerzone z biologii dla klasy III

Wymagania programowe rozszerzone

Biologia w klasie III liceum – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy III    
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 7 trymestrze:
1. Enzymy.    
opisuje budowę enzymu białkowego

wyjaśnia przebieg katalizy enzymatycznej
rozumie, na czym polega swoistość enzymów

określa czynniki warunkujące ich aktywność (temperatura, pH, stężenie soli, obecność inhibitorów lub aktywatorów)

podaje przykłady różnych sposobów regulacji aktywności enzymów w komórce (inhibicja kompetycyjna i allosteryczna, fosforylacja/defosforylacja, aktywacja proenzymów)

wskazuje możliwość pełnienia funkcji enzymatycznych przez cząsteczki RNA

planuje i przeprowadza doświadczenie pokazujące aktywność wybranego enzymu (np. katalazy z bulwy ziemniaka)
2. Anabolizm i katabolizm.    

wyjaśnia na przykładach pojęcia: „szlak metaboliczny”, „cykl przemian metabolicznych”

porównuje anabolizm i katabolizm, wskazuje powiązania między nimi

charakteryzuje związki wysokoenergetyczne na przykładzie ATP
3. Oddychanie wewnątrzkomórkowe.          

porównuje zasadnicze przemiany metaboliczne komórki zwierzęcej i roślinnej

wskazuje substraty i produkty głównych szlaków i cykli metabolicznych (fotosynteza, etapy oddychania tlenowego, oddychanie beztlenowe, glikoliza, glukoneogeneza, rozkład kwasów tłuszczowych, synteza kwasów tłuszczowych, cykl mocznikowy)

wymienia związki, które są głównym źródłem energii w komórce

wyjaśnia różnicę między oddychaniem tlenowym a fermentacją, porównuje ich bilans energetyczny

opisuje na podstawie schematów przebieg glikolizy, dekarboksylacji oksydacyjnej pirogronianu, cyklu Krebsa i łańcucha oddechowego

podaje miejsce zachodzenia tych procesów w komórce

wyjaśnia zasadę działania łańcucha oddechowego i mechanizm syntezy ATP
4. Fotosynteza.          
przedstawia proces fotosyntezy i jego znaczenie na Ziemi

określa rolę najważniejszych barwników biorących udział w fotosyntezie

na podstawie schematu analizuje przebieg zależnej od światła fazy fotosyntezy, przedstawia funkcje obu fotosystemów i wyjaśnia, w jaki sposób powstają NADPH i ATP

opisuje etapy cyklu Calvina (karboksylacja, redukcja i regeneracja)i wskazuje je na schemacie, określa bilans tego cyklu

planuje i przeprowadza doświadczenie badające wpływ wybranego czynnika (np. światła, temperatury) na intensywność fotosyntezy (np. mierzoną wydzielaniem tlenu)

porównuje przebieg fotosyntezy typu C3, C4 i CAM

porównuje procesy fotosyntezy i oddychania wewnątrzkomórkowego
5. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka (tkanki, narządy, układy narządów). 
rozpoznaje (na ilustracji, rysunku, według opisu itd.) tkanki tworzące ciało człowieka oraz przedstawia ich funkcję i umiejscowienie w organizmie człowieka

przedstawia układy narządów człowieka oraz określa ich podstawowe funkcje,

wykazuje cechy budowy narządów będące ich adaptacją do pełnionych funkcji

przedstawia powiązania strukturalne i funkcjonalne między narządami w obrębie poszczególnych układów oraz między układami

przedstawia mechanizmy i narządy odpowiedzialne za utrzymanie wybranych parametrów środowiska wewnętrznego na określonym poziomie (wyjaśnia regulację stałej temperatury ciała, rolę stałości składu płynów ustrojowych, np. stężenia glukozy we krwi, stałości ciśnienia krwi)
6. Homeostaza organizmu człowieka.
określa czynniki wpływające na zaburzenie homeostazy organizmu (stres, szkodliwe substancje, w tym narkotyki, nadużywanie leków i niektórych używek, biologiczne czynniki chorobotwórcze)

wymienia przyczyny schorzeń poszczególnych układów (pokarmowy, oddechowy, krwionośny, nerwowy, narządy zmysłów) i przedstawia zasady profilaktyki w tym zakresie
7. Układ ruchu.          
analizuje budowę szkieletu człowieka

analizuje budowę różnych połączeń kości (stawy, szwy, chrząstkozrosty) pod względem pełnionej funkcji oraz wymienia ich przykłady

przedstawia antagonizm pracy mięśni szkieletowych

porównuje budowę i działanie mięśni gładkich, poprzecznie prążkowanych szkieletowych oraz mięśnia sercowego

wymienia główne grupy mięśni człowieka oraz określa czynniki wpływające na prawidłowy rozwój muskulatury ciała

przedstawia budowę i wyjaśnia mechanizm skurczu sarkomeru

analizuje procesy pozyskiwania energii w mięśniach (rola fosfokreatyny, oddychanie beztlenowe, rola mioglobiny, oddychanie tlenowe) i wyjaśnia mechanizm powstawania deficytu tlenowego

analizuje związek między systematyczną aktywnością fizyczną a gęstością masy kostnej i prawidłowym stanem układu ruchu
8. Układ pokarmowy i przebieg procesów trawiennych.  
omawia budowę poszczególnych elementów układu pokarmowego oraz

przedstawia związek między budową a pełnioną funkcją

podaje źródła i funkcje składników pokarmowych oraz wyjaśnia ich znaczenie dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu ze szczególnym uwzględnieniem roli witamin, soli mineralnych, aminokwasów egzogennych, nienasyconych kwasów tłuszczowych i błonnika

przedstawia i porównuje proces trawienia, wchłaniania i transportu białek, cukrów i tłuszczów

analizuje potrzeby energetyczne organizmu oraz porównuje (porządkuje) wybrane formy aktywności fizycznej pod względem zapotrzebowania na energię

analizuje związek pomiędzy dietą i trybem życia a stanem zdrowia (otyłość i jej następstwa zdrowotne, cukrzyca, anoreksja, bulimia)
9. Układ oddechowy.

opisuje budowę i funkcje narządów wchodzących w skład układu oddechowego

wyjaśnia znaczenie oddychania tlenowego dla organizmu

przedstawia mechanizm wymiany gazowej w tkankach i w płucach oraz określa rolę klatki piersiowej i przepony w tym procesie

określa rolę krwi w transporcie tlenu i dwutlenku węgla

analizuje wpływ czynników zewnętrznych na stan i funkcjonowanie układu oddechowego (alergie, bierne i czynne palenie tytoniu, pyłowe zanieczyszczenia powietrza)
10. Układ krwionośny.          
charakteryzuje budowę serca i naczyń krwionośnych, wskazuje ich cechy adaptacyjne do pełnionych funkcji

wykazuje współdziałanie układu krwionośnego z innymi układami (limfatycznym, pokarmowym, wydalniczym, dokrewnym)

przedstawia krążenie krwi w obiegu płucnym i ustrojowym (z uwzględnieniem przystosowania w budowie naczyń krwionośnych i występowania różnych rodzajów sieci naczyń włosowatych)

charakteryzuje funkcje poszczególnych składników krwi (krwinki, płytki, przeciwciała)

przedstawia główne grupy krwi w układzie AB0 oraz czynnik Rh

analizuje związek między dietą i trybem życia a stanem i funkcjonowaniem układu krwionośnego (miażdżyca, zawał serca, żylaki)
11. Układ odpornościowy.    

opisuje elementy układu odpornościowego człowieka

przedstawia reakcję odpornościową humoralną i komórkową, swoistą i nieswoistą

wyjaśnia, co to są konflikt serologiczny i zgodność tkankowa

przedstawia immunologiczne podłoże alergii, wymienia najczęstsze alergeny (roztocza, pyłki, arachidy itd.)

opisuje sytuacje, w których występuje niedobór odporności (immunosupresja po przeszczepach, AIDS itd.), i przedstawia związane z tym zagrożenia

wyjaśnia, co to są choroby autoimmunizacyjne, podaje przykłady takich chorób
12. Układ wydalniczy.

wyjaśnia istotę procesu wydalania oraz wymienia substancje, które są wydalane z organizmu człowieka

przedstawia budowę i funkcję poszczególnych narządów układu wydalniczego (nerki, moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa)

wykazuje związek między budową nerki a pełnioną funkcją

przedstawia sposób funkcjonowania nefronu oraz porównuje składniki moczu pierwotnego i ostatecznego

wyjaśnia, na czym polega niewydolność nerek i na czym polega dializa
13. Układ nerwowy.  

opisuje budowę i funkcje mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów

przedstawia rolę układu autonomicznego współczulnego i przywspółczulnego

przedstawia istotę procesu powstawania i przewodzenia impulsu nerwowego

wymienia przykłady i opisuje rolę przekaźników nerwowych w komunikacji w układzie nerwowym

opisuje łuk odruchowy oraz wymienia rodzaje odruchów i przedstawia rolę odruchów warunkowych w procesie uczenia się

wykazuje kontrolno-integracyjną rolę mózgu, z uwzględnieniem funkcji jego części: kory, poszczególnych płatów, hipokampu

przedstawia lokalizację i rolę ośrodków korowych

przedstawia biologiczne znaczenie snu
klasyfikuje receptory ze względu na rodzaj bodźca, przedstawia ich funkcje oraz
przedstawia lokalizację receptorów w organizmie człowieka
14. Narządy zmysłów.          
przedstawia budowę oka i ucha oraz wyjaśnia sposób ich działania (omawia drogę bodźca)

przedstawia budowę i określa rolę błędnika, zmysłu smaku i węchu

przedstawia podstawowe zasady higieny narządu wzroku i słuchu
15. Budowa i funkcje skóry. 

opisuje budowę skóry i wykazuje zależność między budową a funkcjami skóry (ochronna, termoregulacyjna, wydzielnicza, zmysłowa)

przedstawia podstawowe zasady profilaktyki chorób skóry (trądzik, kontrola zmian skórnych, wpływ promieniowania UV na stan skóry i rozwój chorób nowotworowych skóry)
16. Układ dokrewny. 

klasyfikuje hormony według kryterium budowy chemicznej oraz przedstawia wpływ hormonów peptydowych i sterydowych na komórki docelowe

wymienia gruczoły dokrewne, podaje ich lokalizację i przedstawia ich rolę w regulacji procesów życiowych

wyjaśnia mechanizmy homeostazy (w tym mechanizm sprzężenia zwrotnego ujemnego) i ilustruje przykładami wpływ hormonów na jej utrzymanie

wykazuje nadrzędną rolę podwzgórza i przysadki mózgowej w regulacji hormonalnej (opisuje mechanizm sprzężenia zwrotnego między przysadką mózgową a gruczołem podległym na przykładzie tarczycy)

wyjaśnia mechanizm antagonistycznego działania niektórych hormonów na przykładzie insuliny i glukagonu oraz kalcytoniny i parathormonu

wyjaśnia działanie adrenaliny i podaje przykłady sytuacji, w których jest ona wydzielana

analizuje działanie hormonów odpowiedzialnych za dojrzewanie i rozród człowieka

podaje przykłady hormonów tkankowych (gastryna, erytropoetyna) i ich roli w organizmie
17. Układ rozrodczy. 

charakteryzuje przebieg dojrzewania fizycznego człowieka

przedstawia budowę i funkcje żeńskich i męskich narządów płciowych
analizuje przebieg procesu spermatogenezy i oogenezy

przedstawia przebieg cyklu menstruacyjnego

przedstawia fizjologię zapłodnienia

opisuje metody wykorzystywane w planowaniu rodziny

wyjaśnia istotę badań prenatalnych oraz podaje przykłady sytuacji, w których warto z nich skorzystać
18. Rozwój człowieka.

opisuje przebieg kolejnych faz rozwoju zarodka i płodu, z uwzględnieniem roli łożyska, oraz wyjaśnia wpływ różnych czynników na prawidłowy przebieg ciąży

przedstawia etapy ontogenezy człowieka (od narodzin po starość)

Biologia w klasie III liceum – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy III    
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 8 trymestrze:
1. Kwasy nukleinowe.
przedstawia budowę nukleotydów;

przedstawia strukturę podwójnej helisy i określa rolę wiązań wodorowych w jej utrzymaniu

wykazuje rolę podwójnej helisy w replikacji DNA oraz określa polimerazę DNA jako enzym odpowiedzialny za replikację; uzasadnia znaczenie sposobu syntezy DNA (replikacji semikonserwatywnej) dla dziedziczenia informacji

opisuje i porównuje strukturę i funkcję cząsteczek DNA i RNA

przedstawia podstawowe rodzaje RNA występujące w komórce (mRNA, rRNA i tRNA) oraz określa ich rolę

przedstawia organizację DNA w genomie (helisa, nukleosom, chromatyda, chromosom)
2. Cykl komórkowy. Mitoza i mejoza.
           

opisuje cykl komórkowy, wymienia etap, w którym zachodzi replikacja DNA, uzasadnia konieczność podwojenia ilości DNA przed podziałem komórki

opisuje budowę chromosomu (metafazowego), podaje podstawowe cechy kariotypu organizmu diploidalnego

podaje różnicę między podziałem mitotycznym a mejotycznym i wyjaśnia biologiczne znaczenie obu typów podziału

analizuje nowotwory jako efekt mutacji zaburzających regulację cyklu komórkowego
3. Informacja genetyczna i jej ekspresja.     
wyjaśnia sposób kodowania porządku aminokwasów w białku za pomocą kolejności nukleotydów w DNA, posługuje się tabelą kodu genetycznego

przedstawia poszczególne etapy prowadzące od DNA do białka (transkrypcja, translacja), uwzględniając rolę poszczególnych typów RNA oraz rybosomów

przedstawia proces potranskrypcyjnej obróbki RNA u organizmów eukariotycznych

przedstawia potranslacyjne modyfikacje białek (fosforylacja, glikozylacja)

porównuje strukturę genomu prokariotycznego i eukariotycznego
4. Regulacja działania genów.

przedstawia teorię operonu

wyjaśnia, na czym polega kontrola negatywna i pozytywna w operonie

przedstawia sposoby regulacji działania genów u organizmów eukariotycznych
5. Genetyka mendlowska.
wyjaśnia i stosuje podstawowe pojęcia genetyki klasycznej (gen, allel, dominacja, recesywność, locus, homozygota, heterozygota, genotyp, fenotyp)

przedstawia i stosuje prawa Mendla

zapisuje i analizuje krzyżówki jednogenowe i dwugenowe (z dominacją zupełną i niezupełną oraz allelami wielokrotnymi, posługując się szachownicą Punnetta) oraz określa prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych genotypów i fenotypów w pokoleniach potomnych

opisuje sprzężenia genów (w tym sprzężenia z płcią) i przedstawia sposoby ich mapowania na chromosomie

przedstawia sposób dziedziczenia płci u człowieka, analizuje drzewa rodowe, w tym dotyczące występowania chorób genetycznych człowieka

podaje przykłady cech (nieciągłych) dziedziczących się zgodnie z prawami Mendla
6. Zmienność genetyczna.

określa źródła zmienności genetycznej (mutacje, rekombinacja)

przedstawia związek między rodzajem zmienności cechy (zmienność nieciągła lub ciągła) a sposobem determinacji genetycznej (jedno locus lub wiele genów)

przedstawia zjawisko plejotropii;
podaje przykłady zachodzenia rekombinacji genetycznej (mejoza)
7. Mutacje i ich przyczyny.

rozróżnia mutacje genowe: punktowe, delecje i insercje i określa ich możliwe skutki

wymienia przykłady czynników mutagennych
8. Choroby genetyczne.        
omawia przykładowe choroby genetycznych, tj. albinizm, mukowiscydoza, fenyloketonuria, galaktozemia, anemia sierpowata, pląsawica Huntingtona, Zespół Cri du Chat, Zespół Downa, Zespół  Turnera, Zespół Klinefeltera
9. Inżynieria genetyczna       

przedstawia istotę procedur inżynierii genetycznej (izolacji i wprowadzania obcego genu do organizmu)

przedstawia zasadę metody PCR (łańcuchowej reakcji polimerazy) i jej zastosowanie

przedstawia przykłady, sposoby oraz cele otrzymywania transgenicznych bakterii, roślin i zwierząt

przedstawia procedury i cele doświadczalnego klonowania organizmów, w tym ssaków

przedstawia sposoby i cele otrzymywania komórek macierzystych

dyskutuje problemy etyczne związane z rozwojem inżynierii genetycznej i biotechnologii, w tym przedstawia kontrowersje towarzyszące badaniom nad klonowaniem terapeutycznym człowieka i
formułuje własną opinię na ten temat

przedstawia projekt poznania genomu ludzkiego i jego konsekwencje dla medycyny, zdrowia, ubezpieczeń zdrowotnych

Biologia w klasie III liceum – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy III
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 9 trymestrze:
1. Nisza ekologiczna.
przedstawia podstawowe elementy niszy ekologicznej danego organizmu (abiotyczne elementy środowiska i zasoby biotyczne)

interpretuje zakres tolerancji organizmu względem czynników środowiska

przedstawia rolę stenobiontów (organizmów o wąskim zakresie tolerancji na czynniki środowiska) w monitorowaniu zmian w środowisku, zwłaszcza powodowanych przez działalność człowieka, podaje przykłady takich organizmów wskaźnikowych
2. Populacja.
           

wyróżnia populację lokalną gatunku, określając jej przykładowe granice i typ rozmieszczenia osobników oraz wskazując związki między jej członkami

przewiduje zmiany liczebności populacji, dysponując danymi o jej aktualnej liczebności, rozrodczości, śmiertelności oraz migracjach osobników

analizuje strukturę wiekową i przestrzenną populacji
3. Zależności międzygatunkowe.

przedstawia przyczyny konkurencji wewnątrz- i międzygatunkowej i przewiduje jej skutki

przedstawia podobieństwa i różnice między drapieżnictwem, roślinożernością i pasożytnictwem

wymienia czynniki sprzyjające rozprzestrzenianiu się pasożytów (patogenów)

wyjaśnia zmiany liczebności populacji zjadanego i zjadającego na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego

przedstawia skutki presji populacji zjadającego (drapieżnika, roślinożercy lub pasożyta) na populację zjadanego, jakim jest zmniejszenie konkurencji wśród zjadanych; przedstawia znaczenie tego zjawiska dla zachowania różnorodności gatunkowej

wykazuje rolę zależności mutualistycznych (fakultatywnych i obligatoryjnych jedno- lub obustronnie) w przyrodzie, posługując się uprzednio poznanymi przykładami (porosty, mikoryza, współżycie korzeni roślin z bakteriami wiążącymi azot, przenoszenie pyłku roślin przez zwierzęta odżywiające się nektarem itd.)

podaje przykłady komensalizmu
4. Struktura i funkcjonowanie ekosystemu.
przedstawia rolę organizmów tworzących biocenozę w kształtowaniu biotopu (proces glebotwórczy, mikroklimat)

na przykładzie lasu wykazuje, że zróżnicowana struktura przestrzenna ekosystemu zależy zarówno od czynników fizykochemicznych (zmienność środowiska w skali lokalnej), jak i biotycznych (tworzących go gatunków – np. warstwy lasu)

określa rolę zależności pokarmowych w ekosystemie, przedstawia je w postaci łańcuchów i sieci pokarmowych, analizuje przedstawione(w postaci schematu, opisu itd.) sieci i łańcuchy pokarmowe

przewiduje na podstawie danych o strukturze pokarmowej dwóch ekosystemów (oraz wiedzy o dynamice populacji zjadających i zjadanych), który z nich może być bardziej podatny na gradacje (masowe pojawy) roślinożerców
5. Przepływ energii i krążenie materii w przyrodzie.

wyróżnia poziomy troficzne producentów i konsumentów materii organicznej, a wśród tych ostatnich – roślinożerców, drapieżców (kolejnych rzędów) oraz destruentów

wyjaśnia, dlaczego wykres ilustrujący ilość energii przepływającej przez poziomy troficzne od roślin do drapieżców ostatniego rzędu ma postać piramidy

wykazuje rolę destruentów w krążeniu materii

opisuje obieg węgla w przyrodzie, wskazuje główne źródła jego dopływu i odpływu

opisuje obieg azotu w przyrodzie, określa rolę różnych grup bakterii w obiegu tego pierwiastka
6. Różnorodność biologiczna Ziemi.
wymienia główne czynniki geograficzne kształtujące różnorodność gatunkową i ekosystemową Ziemi (klimat, ukształtowanie powierzchni)

podaje przykłady miejsc charakteryzujących się szczególnym bogactwem gatunkowym;

przedstawia wpływ zlodowaceń na rozmieszczenie gatunków (rola ostoi w przetrwaniu gatunków w trakcie zlodowaceń, gatunki reliktowe jako świadectwo przemian świata żywego); podaje przykłady reliktów

przedstawia wpływ człowieka na różnorodność biologiczną, podaje przykłady tego wpływu (zagrożenie gatunków rodzimych, introdukcja gatunków obcych)

umie odnaleźć informacje na temat gatunków zagrożonych w Czerwonej Księdze, zinterpretować je i wyciągnąć wnioski

uzasadnia konieczność zachowania starych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt hodowlanych jako części różnorodności biologicznej

uzasadnia konieczność stosowania ochrony czynnej dla zachowania wybranych gatunków i ekosystemów
7. Źródła wiedzy o mechanizmach i przebiegu ewolucji.         

przedstawia podstawowe źródła wiedzy o mechanizmach i przebiegu ewolucji (budowa, rozwój i zapis genetyczny organizmów, skamieniałości, obserwacje doboru w naturze)

podaje przykłady działania doboru naturalnego (melanizm przemysłowy, uzyskiwanie przez bakterie oporności na antybiotyki itp.)

przedstawia znaczenie skamieniałości jako bezpośredniego źródła wiedzy o przebiegu ewolucji organizmów oraz sposób ich powstawania i wyjaśnia przyczyny niekompletności zapisu kopalnego

odczytuje z drzewa filogenetycznego relację pokrewieństwa ewolucyjnego gatunków, zapisuje taką relację w formie opisu, schematu lub klasyfikacji

wykazuje rolę mutacji i rekombinacji genetycznej w powstawaniu zmienności, która jest surowcem ewolucji
8. Dobór naturalny.    

przedstawia mechanizm działania doboru naturalnego i jego rodzaje (stabilizujący, kierunkowy, różnicujący), omawia skutki doboru w postaci powstawania adaptacji u organizmów

przedstawia adaptacje wybranych (poznanych wcześniej gatunków) do życia w określonych warunkach środowiska
9. Elementy genetyki populacji.        

definiuje pulę genową populacji
przedstawia prawo Hardy’ego–Weinberga i stosuje je do rozwiązywania prostych zadań (jeden locus, dwa allele)

wykazuje, że na poziomie genetycznym efektem doboru naturalnego są zmiany częstości genów w populacji

wyjaśnia, dlaczego mimo działania doboru naturalnego w populacji ludzkiej utrzymują się allele warunkujące choroby genetyczne – recesywne (np. mukowiscydoza), współdominujące (np. anemia sierpowata), dominujące (np. pląsawica Huntingtona)

przedstawia warunki, w których zachodzi dryf genetyczny i omawia jego skutki
10. Powstawanie gatunków. 
wyjaśnia, na czym polega biologiczna definicja gatunku (gatunek jako zamknięta pula genowa), rozróżnia gatunki biologiczne na podstawie wyników odpowiednich badań (przedstawionych w formie opisu, tabeli, schematu itd.)

przedstawia mechanizm powstawania gatunków wskutek izolacji geograficznej i rolę czynników zewnętrznych (zlodowacenia, zmiany klimatyczne, wędrówki kontynentów) w powstawaniu i zanikaniu barier

wyjaśnia różnicę między specjacją allopatryczną a sympatryczną

przedstawia, w jaki sposób mogły powstać pierwsze organizmy na Ziemi, odwołując się do hipotez wyjaśniających najważniejsze etapy tego procesu: syntezę związków organicznych z nieorganicznych, powstanie materiału genetycznego (świat RNA), powstanie komórki (koacerwaty, micele lipidowe)

przedstawia rolę czynników zewnętrznych w przebiegu ewolucji (zmiany klimatyczne, katastrofy kosmiczne, dryf kontynentów)

opisuje warunki, w jakich zachodzi radiacja adaptacyjna oraz ewolucja zbieżna

podaje przykłady konwergencji i dywergencji

identyfikuje konwergencje i dywergencje na podstawie schematu, rysunku, opisu itd.
11. Pochodzenie i rozwój życia na Ziemi.

porządkuje chronologicznie najważniejsze zdarzenia z historii życia na Ziemi, podaje erę, w której zaszły (eon w wypadku prekambru)

wyjaśnia rozmieszczenie biomów na kuli ziemskiej, odwołując się do zróżnicowania czynników klimatycznych
12. Antropogeneza.   

przedstawia podobieństwa i różnice między człowiekiem a innymi naczelnymi, zwłaszcza małpami człekokształtnymi

przedstawia zmiany, jakie zaszły w trakcie ewolucji człowieka

wymienia najważniejsze kopalne formy człowiekowate (australopiteki, człowiek zręczny, człowiek wyprostowany, neandertalczyk), porządkuje je chronologicznie i określa ich najważniejsze cechy (pojemność mózgoczaszki, najważniejsze cechy kośćca, używanie narzędzi, ślady kultury)
13. Rozwiązywanie zadań maturalnych.
planuje i konsekwentnie powtarza wiadomości do egzaminu maturalnego, ćwiczy umiejętności, tj. omawia przystosowania w budowie do pełnionej funkcji, rozpoznaje na schemacie lub po opisie organizmy, ich elementy oraz procesy biologiczne, planuje i
przeprowadza doświadczenia, analizuje i przekształca informacje, wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowych, formułuje wnioski i opinie, stosuje rzeczową argumentację