UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

BOGACI / Liceum / Wymagania programowe rozszerzone z geografii dla klasy II

Cele bloku: BOGACI. Rozumienie rzeczywistości społecznej
Jesteśmy bogaci naszym dziedzictwem, umiemy być przedsiębiorczy.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej, historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum i liceum oraz podstaw przedsiębiorczości dla liceum.

Wymagania programowe rozszerzone dla klasy II liceum
Wymagania na 4 trymestr

Geografia – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy II      
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 4 trymestrze:
1. Metody badań geograficznych.

przedstawia geografię jako naukę

opisuje kształt i rozmiary Ziemi

przedstawia bezpośrednie i pośrednie metody zbierania informacji

wykazuje się znajomością metod prezentacji informacji geograficznej, np. kartograficznych
2. Położenie i ruchy Ziemi.    

przedstawia w zarysie powstanie i budowę Wszechświata

przedstawia i wyjaśnia budowę Układu Słonecznego,

przedstawia najistotniejsze założenia teorii heliocentrycznej

porównuje teorie kosmologiczne Ptolemeusza i Kopernika

porównuje budowę Ziemi i innych planet grupy ziemskiej oraz planet olbrzymich

charakteryzuje powstanie, kształt, rozmiary i ruchy Ziemi oraz ich następstwa bezpośrednie i pośrednie

wykazuje wpływ promieniowania kosmicznego, promieniowania słonecznego oraz grawitacyjnego oddziaływania ciał niebieskich na funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi

przedstawia i wyjaśnia zróżnicowanie oświetlenia Ziemi wraz ze zmiana szerokości geograficznej oraz pory dnia i roku

wykazuje się znajomością przyrodniczych i pozaprzyrodniczych następstw zróżnicowania oświetlenia Ziemi

wykazuje się znajomością astronomicznych podstaw orientacji na Ziemi i rachuby czasu
3. Budowa wnętrza, tektonika, dzieje geologiczne i wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi     

przedstawia współzależności między elementami systemu przyrodniczego Ziemi

przedstawia i wyjaśnia budowę wnętrza Ziemi ze szczególnym uwzględnieniem litosfery

wykazuje się znajomością rozmieszczenia głównych płyt litosfery oraz cech ich ruchów

wyjaśnia przyczyny i przedstawia konsekwencje ruchu płyt litosfery

charakteryzuje i wyjaśnia przebieg oraz skutki zjawisk i procesów geologicznych wewnętrznych, wyjaśnia ich występowanie

przedstawia i wyjaśnia zróżnicowanie przebiegu procesów geologicznych zewnętrznych i ich efektów rzeźbotwórczych, z uwzględnieniem przykładów z Polski

wykazuje się znajomością ogólnej budowy geologicznej kontynentów i oceanów (głównych jednostek morfostrukturalnych: platform i obszarów fałdowań na lądach oraz basenów, grzbietów i rowów oceanicznych)

przedstawia i wyjaśnia powstanie podstawowych struktur tektonicznych (intruzji, deformacji ciągłych i nieciągłych)

wykazuje się znajomością genezy i cech pospolitych minerałów i skał oraz zna możliwości ich zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem skał i minerałów złożowych w Polsce

przedstawia cechy i rozmieszczenie wielkich form ukształtowania powierzchni lądów i dna oceanicznego oraz wyjaśnia ich powstanie

przedstawia i wyjaśnia ukształtowanie powierzchni Polski oraz jej budowę geologiczną

wykazuje się znajomością zasad podziału dziejów Ziemi na ery i okresy, zasad ustalania wieku bezwzględnego i względnego skał oraz wydarzeń geologicznych

wykazuje się znajomością ważniejszych wydarzeń geologicznych w dziejach Ziemi (ich chronologią, zasięgiem przestrzennym), ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski

Wymagania programowe rozszerzone dla klasy II liceum
Wymagania na 5 trymestr

Geografia – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy II      
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 5 trymestrze:
1. Zjawiska klimatyczne i pogodowe.           

przedstawia ważniejsze etapy kształtowania się atmosfery, hydrosfery i biosfery w dziejach Ziemi

przedstawia i wyjaśnia skład i budowę atmosfery ziemskiej

wykazuje się znajomością procesów klimatotwórczych i zależności ich przebiegu od czynników geograficznych

przedstawia i wyjaśnia zróżnicowanie klimatyczne Ziemi oraz wykazuje przyrodnicze konsekwencje zróżnicowania klimatycznego

przedstawia i wyjaśnia cechy klimatu Polski oraz jego zróżnicowanie regionalne
2. Wody powierzchniowe i podziemne.
przedstawia i wyjaśnia rozmieszczenie zasobów wodnych na Ziemi

wykazuje się znajomością właściwości chemicznych i fizycznych wód oceanicznych oraz ich przestrzennego zróżnicowania

wyjaśnia przestrzenne zróżnicowanie zasolenia i temperatury wód morskich i oceanicznych

przedstawia i wyjaśnia ruchy wód mórz i  oceanów

wykazuje wpływ oceanów na funkcjonowanie pozostałych elementów środowiska przyrodniczego

przedstawia i wyjaśnia prawidłowości regionalnego zróżnicowania bilansu wodnego na lądach

wykazuje się znajomością genezy, rozmieszczenia, cech wód na lądach: wód podziemnych, rzek, jezior, bagien, lodowców

wyjaśnia zróżnicowanie sieci wodnej lądów
wykazuje wpływ wód na lądach na funkcjonowanie innych elementów środowiska przyrodniczego

przedstawia związki między elementami hydrosfery a warunkami życia i działalnością człowieka

charakteryzuje wody podziemne i powierzchniowe w Polsce
3. Gleby.        
przedstawia procesy glebotwórcze i ich przebieg w zależności od wpływu czynników geograficznych

charakteryzuje genetyczne typy gleb, wyjaśnia ich powstanie

charakteryzuje rozmieszczenie głównych typów genetycznych gleb na Ziemi

określa walory użytkowe głównych typów genetycznych gleb

wskazuje obszary występowania gleb o największych walorach użytkowych,

charakteryzuje gleby występujące w Polsce pod względem genetycznym i walorów użytkowych, przedstawia ich rozmieszczenie

Wymagania programowe rozszerzone dla klasy II liceum
Wymagania na 6 trymestr

Geografia – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy II      
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 6 trymestrze:
1. Środowisko przyrodnicze.

wie, jakie jest strefowe i astrefowe zróżnicowanie szaty roślinnej (cech głównych zbiorowisk roślinnych)

wykazuje się znajomością zróżnicowania szaty roślinnej w Polsce

wie, jakie jest rozmieszczenie głównych zbiorowisk leśnych w Polsce

wyjaśnia strefowe, astrefowe (piętrowe) zróżnicowanie szaty roślinnej

wykazuje się znajomością prawidłowości zróżnicowania świata zwierzęcego w zależności od warunków geograficznych

charakteryzuje strefowe i astrefowe zróżnicowanie środowiska przyrodniczego na Ziemi

przedstawia i wyjaśnia cechy środowiska w obrębie danej strefy, uwzględniając wzajemne powiązania elementów środowiska

podaje przykłady środowisk astrefowych i ich występowania, charakteryzuje ich funkcjonowanie

charakteryzuje środowisko przyrodnicze Polski i jego regionalne zróżnicowanie,

wskazuje kryteria wydzielania krain fizycznogeograficznych w Polsce

wyjaśnia przyczyny zróżnicowania środowiska przyrodniczego Polski
2. Ludność i urbanizacja.      

wyjaśnia przyczyny zmian zachodzących w zasiedleniu poszczególnych regionów świata i Polski oraz przyczyny i konsekwencje eksplozji demograficznej

opisuje i wyjaśnia przestrzenne i czasowe zróżnicowanie przyrostu naturalnego w Polsce i na świecie

przedstawia procesy migracyjne na świecie z uwzględnieniem Polski

wyjaśnia pojęcie i zjawisko urbanizacji oraz

przedstawia główne metropolie z uwzględnieniem Polski

przedstawia zróżnicowanie rasowe ludności Ziemi

przedstawia rozmieszczenie głównych języków na świecie oraz języków mniejszości narodowych w Polsce

charakteryzuje cechy i rozmieszczenie wielkich religii na świecie

wykazuje wpływ religii na życie i gospodarkę człowieka

podaje przykłady państw jednolitych i zróżnicowanych pod względem rasy, narodowości, języka i wyznania,

charakteryzuje konsekwencje zróżnicowania narodowościowego, religijnego i kulturowego ludności świata