UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

LOGICZNI / Gimnazjum / Klasa III

Cele bloku: LOGICZNI. Posługiwanie się językiem matematyki i informatyki.
Logicznie myślimy.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej matematyki i zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej oraz matematyki i informatyki dla gimnazjum i liceum.

Klasa III gimnazjum
Wymagania na 7 trymestr

Matematyka
TREŚCI
dla klasy III    
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 7 trymestrze:
1. Interpretowanie danych przedstawionych za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów. (9.1)   

interpretuje dane przedstawione za pomocą tabeli zbiorczej

interpretuje dane przedstawione za pomocą diagramów słupkowych, kołowych lub wykresów
2. Zbieranie i porządkowanie danych statystycznych oraz przedstawianie ich w tabelach, na diagramach i wykresach. (9.2, 9.3)

potrafi zebrać i uporządkować dane oraz przedstawić je za pomocą tabeli, diagramu słupkowego lub kołowego

potrafi dane przedstawione w jednej postaci (np. w postaci tabeli) przedstawić w innej postaci (np. diagramu słupkowego)
3. Średnia, mediana. (9.4)    
wyznacza średnią arytmetyczną zestawu danych

wyznacza medianę zestawu danych
4. Proste doświadczenia losowe, obliczanie prawdopodobieństwa prostych zdarzeń. (9.5)         

analizuje proste doświadczenia losowe

określa model probabilistyczny prostych doświadczeń losowych

podaje zbiory wyników prostych doświadczeń losowych

oblicza prawdopodobieństwo prostych zdarzeń losowych w nieskomplikowanych doświadczeniach losowych

Klasa III gimnazjum
Wymagania na 8 trymestr

Matematyka
TREŚCI
dla klasy III    
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 8 trymestrze:
1. Zapisywanie związków między wielkościami w postaci układu równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. (7.4) 
zapisuje związki między wielkościami za pomocą układu dwóch równań z dwiema niewiadomymi
2. Pary liczb spełniające układ równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. (7.5)        
sprawdza, czy dana para liczb spełnia układ równań
3. Rozwiązywanie układów równań metodą podstawiania lub przeciwnych współczynników. (7.6)           

rozwiązuje układy dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania

rozwiązuje układy dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników
4. Zastosowanie równań i ich układów do rozwiązywania zadań tekstowych. (7.7)      
rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą układu równań
5. Figury podobne. (10.11, 10.13)    
wskazuje pary figur podobnych
6. Stosunek pól figur podobnych. (10.12)    

oblicza wymiary wielokąta powiększonego lub pomniejszonego w danej skali

oblicza stosunek pól figur podobnych w danej skali
7. Podobieństwo trójkątów prostokątnych. (10.15) 

uzasadnia podobieństwo trójkątów
korzysta z własności trójkątów prostokątnych podobnych

Klasa III gimnazjum
Wymagania na 9 trymestr

Matematyka
TREŚCI
dla klasy III    
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 9 trymestrze:
1. Graniastosłupy proste i prawidłowe. (11.1)          
opisuje budowę graniastosłupów prostych i prawidłowych

rysuje siatki graniastosłupów prostych
sporządza modele graniastosłupów
2. Obliczanie pól powierzchni i objętości graniastosłupów. (11.2)         

oblicza pola powierzchni graniastosłupów prostych i ostrosłupów prawidłowych

oblicza objętość graniastosłupów prostych

rozwiązuje zadania dotyczące pól powierzchni i objętości graniastosłupów

tworzy i rozwiązuje zadania dotyczące wielościanów
3. Ostrosłupy prawidłowe. (11.1)      

opisuje budowę ostrosłupów prawidłowych

rysuje siatki ostrosłupów prawidłowych

sporządza modele ostrosłupów
4. Obliczanie pól powierzchni i objętości ostrosłupów. (11.2) 

oblicza pola powierzchni ostrosłupów prawidłowych

oblicza objętość ostrosłupów prawidłowych

rozwiązuje zadania dotyczące pól powierzchni i objętości ostrosłupów

tworzy i rozwiązuje zadania dotyczące wielościanów
5. Walec, stożek, kula.          

rozpoznaje rodzaje brył obrotowych

rysuje siatki walców i stożków

sporządza modele walców i stożków

zna przekroje osiowe walców, stożków i kul

oblicza pola przekrojów osiowych walców, stożków i kul

opisuje kształty brył wyznaczonych przez obracające się wielokąty
6. Pole powierzchni i objętość walca, stożka i kuli. (11.2)

oblicza pola powierzchni i objętości brył obrotowych

rozwiązuje zadania dotyczące wielościanów i brył obrotowych
7. Zamiana jednostek objętości. (11.3)        
zamienia jednostki objętości

Egzamin klasyfikacyjny z bloku LOGICZNI w klasie III gimnazjum obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z matematyki.