UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

LOGICZNI / Liceum / Klasa I

Cele bloku: LOGICZNI. Posługiwanie się językiem matematyki i informatyki
Logicznie myślimy.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej matematyki i zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej oraz matematyki i informatyki dla gimnazjum i liceum.

Klasa I liceum
Wymagania na 1 trymestr

Matematyka
TREŚCI
dla klasy I      
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 1 trymestrze:
1. Liczby naturalne, całkowite i  wymierne. (1.1)    
przyporządkowuje podane liczby do podanego zbioru liczbowego: liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych i niewymiernych

porządkuje skończony zbiór liczb w kolejności rosnącej i malejącej, porównuje liczby zapisane w różnej postaci

podaje liczby przeciwne i odwrotne do podanych
2. Rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej. (1.1)
przedstawia liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków, potęg)
3. Procenty. Zastosowanie obliczeń procentowych do obliczeń praktycznych. (1.9)

oblicza podatki, zysk z lokat

wykonuje obliczenia procentowe i z użyciem promila
4. Potęga o  wykładniku wymiernym. (1.4) 
oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych i stosuje prawa działań na potęgach o wykładnikach wymiernych
5. Notacja wykładnicza. (1.5)           
wykorzystuje podstawowe własności potęg
6. Obliczanie wartości wyrażeń wymiernych. (1.2) 
oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych (wymiernych)
7. Pierwiastek z liczby nieujemnej oraz pierwiastek nieparzystego stopnia. (1.3)  
posługuje się w obliczeniach pierwiastkami dowolnego stopnia i stosuje prawa działań na pierwiastkach
8. Oś liczbowa i przedziały liczbowe. Działania na przedziałach. (1.8)     

posługuje się pojęciem przedziału liczbowego

oblicza odległość liczb na osi liczbowej

zaznacza na osi liczbowej zbiory punktów spełniające określone warunki

zapisuje w postaci przedziału liczbowego nierówności typu: x > a, x < a, x ≤ a, x ≥ a, a także zbiór zaznaczony na osi liczbowej

zapisuje nierówność spełnioną przez liczby należące do danego przedziału liczbowego
9. Zaokrąglanie liczb i  szacowanie wyników działań.           

podaje przybliżenia liczb z nadmiarem lub niedomiarem

oblicza zaokrąglenie liczb z podaną dokładnością
10. Wartość bezwzględna.    
oblicza wartości wyrażeń zawierających wartości bezwzględne
11. Błąd bezwzględny i  błąd względny przybliżenia. (1.7)   
oblicza błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia
12. Wyrażenia algebraiczne. (2.1)    
przekształca wyrażenie algebraiczne do prostszej postaci
13. Wzory skróconego mnożenia. (2.1)       
używa wzorów skróconego mnożenia
14. Zastosowanie przekształceń algebraicznych.   
stosuje przekształcenia algebraiczne przy rozwiązywaniu zadań

Informatyka
TREŚCI
dla klasy I      
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 1 trymestrze:
1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej.           

zna podstawowe elementy zestawu komputerowego

potrafi podłączyć urządzenia peryferyjne

zna budowę wnętrza komputera

wie, za co są odpowiedzialne jego poszczególne elementy

potrafi sprawdzić parametry techniczne komputera

korzysta z podstawowych usług w sieci komputerowej, lokalnej i globalnej

zna obowiązujące normy prawne dotyczące oprogramowania i treści multimedialnych
w komunikacji przestrzega zasad netykiety

wie, jak zapobiegać cyberprzemocy i jak z nią walczyć

dba o własne bezpieczeństwo w sieci
2. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji.          

znajduje dokumenty, grafiki, pliki video i informacje w udostępnianych w Internecie bazach danych (np. bibliotekach, w sklepach internetowych), ocenia ich przydatność i wiarygodność i gromadzi je na potrzeby realizowanych projektów z różnych dziedzin

wyszukuje potrzebne informacje, gromadzi je w odpowiednich formatach
3. Współtworzenie zasobów w sieci.
potrafi stworzyć stronę internetową, blog lub tym podobne związane ze swoimi zainteresowaniami
4. Korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji.      
korzysta z portali e-learningowych, potrafi opisać wady i zalety takich portali

wykorzystuje programy komputerowe do rozwiązywania bieżących problemów z różnych bloków przedmiotowych
5. Wykorzystuje technologie komunikacyjno-informacyjne do porozumiewania się i współpracy z  nauczycielami i  innymi uczniami, a także z innymi osobami         

przedstawia zgromadzone materiały w postaci prezentacji, arkuszy, dokumentów, potrafi komunikować się z nauczycielami

wykorzystuje zasoby i usługi sieci komputerowych w komunikacji z innymi użytkownikami, w tym do przesyłania i
udostępniania danych

bierze udział w dyskusjach w sieci (forum internetowe, czat)
6. Wykorzystuje technologie komunikacyjno-informacyjne w swoich działaniach kreatywnych   
potrafi podać przykłady technologii informacyjno-komunikacyjnych przydatnych w procesie uczenia oraz poszerzania własnych zainteresowań dostrzega korzyści płynące z zastosowania takich urządzeń

Klasa I liceum
Wymagania na 2 trymestr

Matematyka
TREŚCI
dla klasy I      
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 2 trymestrze:
1. Funkcje oraz sposoby opisywania funkcji. (4.1, 4.2)           
wskazuje przykłady funkcji liczbowych

określa funkcję za pomocą wzoru, tabeli, wykresu, opisu słownego

odczytuje z wykresu podstawowe własności funkcji (miejsce zerowe; zbiór wartości; monotoniczność; ekstrema)

szkicuje wykresy funkcji o podanych własnościach
2. Wyznaczanie dziedziny funkcji oraz miejsca zerowego. (4.2, 4.3)  

określa dziedzinę funkcji

wyznacza miejsca zerowe
3. Własności funkcji, wartość najmniejsza i największa funkcji w przedziale. (4.3)     

interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji i wykorzystuje je do wyznaczania wzoru funkcji równoległej do danej

odczytuje z wykresu podstawowe własności funkcji (miejsce zerowe; zbiór wartości; monotoniczność; ekstrema
4. Przesunięcia wykresu funkcji wzdłuż osi układu współrzędnych oraz przekształcenia wykresu funkcji przez symetrie względem osi układu współrzędnych. (4.4)   

szkicuje na podstawie wykresu funkcji f(x) wykresy funkcji f(x + a), f(x) + a, -f(x)
oraz f(x - a) + b
5. Wzór, wykres, własności i zastosowania  funkcji liniowej. (4.3, 4.5, 4.6, 4.12)  

wskazuje wzór funkcji liniowej

wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o funkcji lub jej wykresu
6. Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej oraz położenie prostych na płaszczyźnie. (4.7)        
interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji i wykorzystuje je do wyznaczania wzoru funkcji równoległej do danej
7. Równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. (3.1, 3.3)          
rozwiązuje równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
8. Zadania tekstowe prowadzące do rozwiązywania równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.    
rozwiązuje zadania tekstowe prowadzące do równań i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
9. Graficzne rozwiązywanie układów równań. (3.2)
rozwiązuje algebraicznie i graficznie układy równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi
10. Rozwiązywanie zadań tekstowych prowadzących do układu równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. (4.12)           
rozwiązuje zadania tekstowe prowadzące do układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi

Informatyka
TREŚCI
dla klasy I      
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 2 trymestrze:
1. Opracowywanie rysunków za pomocą komputera.
           

edytuje obrazy w grafice rastrowej i wektorowej, dostrzega i wykorzystuje różnice między tymi typami obrazów

dobiera odpowiedni typ grafiki do swoich potrzeb

sprawnie wykonuje fotomontaż

przekształca pliki graficzne z uwzględnieniem wielkości plików i ewentualnej utraty jakości obrazów

zna różne formaty plików graficznych

opracowuje obrazy pochodzące z różnych źródeł
tworzy albumy zdjęć
2. Opracowywanie plików tekstowych za pomocą komputera.    

opracowuje wielostronicowe dokumenty o rozbudowanej strukturze

stosuje style i szablony

tworzy spis treści, przypisy, bibliografie

wstawia wzory matematyczne do dokumentów tekstowych
3. Opracowywanie animacji, prezentacji multimedialnych i filmów za pomocą komputera.   
opracowuje filmy pochodzące z różnych źródeł

potrafi dodać napisy do filmu

Klasa I liceum
Wymagania na 3 trymestr

Matematyka
TREŚCI
dla klasy I      
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 3 trymestrze:
1. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym. (6.1)   

podaje definicje i oblicza sinus, cosinus, tangens kąta ostrego w trójkącie prostokątnym

przedstawia geometrycznie kąt ostry, gdy podany jest jego sinus, cosinus lub tangens
2. Wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów 30o, 45o, 60o. (6.3)

oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kątów o miarach 30o, 45o, 60o

oblicza miary kątów na podstawie wartości funkcji trygonometrycznych
3. Odczytywanie przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych (tablice, kalkulator). (6.2)       
określa przybliżoną wartość funkcji trygonometrycznych korzystając z tablic lub kalkulatora
4. Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych.
rozwiązuje trójkąty prostokątne
5. Związki pomiędzy funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta. Wyznaczanie pozostałych wartości funkcji trygonometrycznych tego samego kąta ostrego. (6.4, 6.5)        

oblicza miarę kąta ostrego, dla której funkcja trygonometryczna przyjmuje daną wartość

oblicza wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, gdy podany jest sinus, cosinus lub tangens
6. Zastosowanie funkcji trygonometrycznych w sytuacjach praktycznych.     
stosuje proste zależności między funkcjami trygonometrycznymi
7. Funkcje trygonometryczne kątów o miarach od 0o do 180o. Zastosowanie funkcji trygonometrycznych kątów o miarach od 0o do 180o. (6.1)          

wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów o miarach od 0o do 180o

wykorzystuje własności funkcji trygonometrycznych w obliczeniach trygonometrycznych
8. Zastosowanie funkcji trygonometrycznych do rozwiązywania zadań z geometrii.    
stosuje własności miarowe figur płaskich i trygonometrii w zadaniach
9. Miary kątów w trójkącie. (7.4)      
klasyfikuje trójkąty ze względu na długości boków i rozwartość kątów
10. Trójkąty przystające.      

wskazuje trójkąty przystające

podaje i stosuje cechy przystawania trójkątów
11. Trójkąty podobne. (7.3)  
wskazuje trójkąty podobne
12. Trójkąty prostokątne. (7.4)         
podaje i stosuje cechy podobieństwa trójkątów
13. Pole trójkąta. (7.4)
stosuje twierdzenia dotyczące obwodów i pól figur podobnych

Informatyka
TREŚCI
dla klasy I      
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 3 trymestrze:
1. Opracowywanie danych liczbowych za pomocą komputera.    

gromadzi w tabeli arkusza kalkulacyjnego dane pochodzące na przykład z Internetu

stosuje zaawansowane formatowanie tabeli arkusza

dobiera odpowiednie wykresy do zaprezentowania danych

korzysta z formuł poznanych działań matematycznych

tworzy bazę danych, posługuje się formularzami,
porządkuje dane

wyszukuje informacje, stosując filtrowanie

Egzamin klasyfikacyjny z bloku LOGICZNI w klasie I liceum obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie ocen z matematyki i informatyki.